Ogłoszenia

ZP/037/17

Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 31 października 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
Nr publikacji w BZP: 605780-N-2017