Ogłoszenia

ZP/054/15

Wynik postępowania

Ubezpieczenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  16 lipca 2015 r. 21.07.2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

Lucyna Siatecka – Kwestor UEP – sprawy merytoryczne, tel. (61) 856-95-16, e-mail: lucyna.siatecka@ue.poznan.pl

Roman Adamski – Kierownik Działu Organizacyjnego i Zamówień Publicznych – sprawy formalne, tel. (61) 856-95-06, fax (61) 854-39-88, e-mail: roman.adamski@ue.poznan.pl

Krzysztof Łukaszewski – KJF Broker Sp. z o.o. - zakresie merytorycznych zagadnień ubezpieczeniowych -  w zakresie Pakietu I, II, III i IV tel. (61) 831-31-01, fax (61) 831-31-02, e-mail: k.lukaszewski@kjf.pl

Bartosz Horowski – KJF Broker Sp. z o.o. - zakresie merytorycznych zagadnień ubezpieczeniowych -  w zakresie Pakietu I, II, III i IV tel. (61) 831-31-07, fax (61) 831-31-02, e-mail: b.horowski@kjf.pl

nr publikacji w BZP: 157500-2015