Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy:  2015,  2016, 2017


Osobą uprawnioną do kontaktów jest:
Kwestor UEP  mgr Lucyna Siatecka tel 61-856-93-02
Oferty należy przesłać na adres Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do dnia 20.11.2015r. z adnotacją na kopercie „oferta na badanie sprawozdania finansowego”