Zapytania ofertowe

Dostawa podzespołów elektronicznych

Dostawa podzespołów elektronicznych – zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego podzespołów elektronicznych,

projekt międzynarodowy w ramach programu polsko-luksemburskiego POLLUX II,

finansowanego przez NCBR zgodnie z umową Nr POLLUX-II/1/2014

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na: dostawę podzespołów elektronicznych

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: artur.zurek@ue.poznan.pl, przesyłki pocztowej, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań do dnia 17.02.2016 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty