Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do składania ofert na:

pozyskanie danych statystycznych z baz publicznych niezbędnych do obliczenia „Wskaźnika Luki Cenowej” w rolnictwie krajów UE, agregację danych, obliczenie wartości „Wskaźnika Luki Cenowej”, wg autorskiego algorytmu zleceniodawcy


Osobą uprawnioną do kontaktów jest:
Piotr Kułyk,  tel. +48697507094
Oferty należy przesłać na adres Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr do dnia 20.10.2015r. godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie  „Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr” oferta  - nie otwierać przed 20.10.2015r. godz. 12:00