Zapytania ofertowe

ZO-01-17 dostawa kserokopiarki kolorowej A4

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, instalacją w miejscu użytkowania oraz instruktażęm dla zespołu obsługującego kserokopiarki kolorowej A4.

Oferty należy składać w postaci: elektronicznej (za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adrian.kobielski@ue.poznan.pl) lub pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań p. 016B (kancelaria UEP) do dnia 25.01.2017 r. do godz. 10:00 z dopiskiem na kopercie – „Oferta – kserokopiarka”.


w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79