Uczymy już od 34 544 dni
Zapytania ofertowe

ZO-01-18 świadczenie usług rzecznika patentowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania i utrzymania ochrony w sprawach własności przemysłowej w zakresie pełnej obsługi patentowej

Oferty należy składać do dnia  25 stycznia 2018 r. godz. 08:00  w Kancelarii UEP, w  bud. B, pok. 016
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój 107, bud. B, w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 09:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane