Zapytania ofertowe

ZO-019-19 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego UEP


 Rozbudowa i modernizacja  systemu monitoringu wizyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Kancelaria bud B pok. 016, w terminie do dnia 26.07.2019 r., do godziny 9:00, z dopiskiem na kopercie:„Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ZO/019/2019”