Zapytania ofertowe

ZO-13-17 przeprowadzenie warsztatów

odpowiedzi na pytania

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów wraz z opracowaniem merytorycznym materiałów szkoleniowych, przeprowadzeniem badania sprawdzającego kompetencje uczestników na wejściu i wyjściu oraz modułem dotyczącym przestrzegania zasad równości szans kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych na rynku pracy dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP” o numerze POWR.03.01.00-00-K239/15


Oferta powinna być dostarczona listownie, osobiście lub mailowo najpóźniej do dnia 20.03.2017r.

Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „WARSZTATY PROJEKT ZARZĄDZANIEna adres:  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Kancelaria, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań albo przesłać na adres e-mail: beata.mielnik@ue.poznan.pl

 

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79