Zapytania ofertowe

ZO-24-17 zorganizowanie zajęć praktycznych

Wynik

świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu zajęć praktycznych o charakterze projektowym dla studentów w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP”,  o numerze POWR.03.01.00-00-K239/15, realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

    Oferta powinna być dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej mailowo najpóźniej do dnia 10 maja 2017r.

Oferty w formie listownej lub osobiście należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „PROJEKT ZARZĄDZANIEna adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Kancelaria, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań (Kancelaria UEP jest czynna od godz. 7:30 do godziny 15:30)   oraz  przesłać na adres e-mail: komp.zarzadzanie@ue.poznan.pl.  W przypadku ofert składanych w formie papierowej decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79