Zapytania ofertowe

ZO-30-17 dostawa systemu do rejestracji sygnałów psychofizycznych

Wynik

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą i uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu z obsługi, systemu do rejestracji sygnałów psychofizycznych zsynchronizowanych z eye-trackerem

 

Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form:

w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) osobiście lub listownie z dopiskiem:  „Dostawa systemu do rejestracji sygnałów psychofizycznych zsynchronizowanych z eye-trackerem dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”,

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: florian.cieslewicz@ue.poznan.pl z dopiskiem „Dostawa systemu do rejestracji sygnałów psychofizycznych zsynchronizowanych z eye-trackerem dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”
Oferty należy składać na adres podany w pkt. 1 niniejszego Zapytania ofertowego, nie później niż do 12 czerwca 2017 r., godz. 10:00, w Kancelarii UEP – budynek B, pok. 016
w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79