Zapytania ofertowe

ZO-41-18 Przedłużenie świadczeń usług serwisowych „Check Point Collaborative Enterprise Support”

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia serwisowego Collaborative Enterprise Support oraz subskrypcji IPS  zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przemyslaw.trochowski@ue.poznan.pl  lub w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) w zamkniętej kopercie (opakowaniu)  z dopiskiem: „Przedłużenie świadczeń usług serwisowych „Check Point Collaborative Enterprise Support” dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” na adres Centrum Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, nie później niż do 10 lipca 2018 r., godz. 10:00, w Kancelarii UEP – budynek B, pok. 016.