Zapytania ofertowe

ZO-43-18 sukcesywne świadczenie usług bezpiecznego niszczenia papierowych, cyfrowych, optycznych i magnetycznych nośników danych

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia sukcesywne świadczenie usług bezpiecznego niszczenia papierowych, cyfrowych, optycznych i magnetycznych nośników danych oraz pieczątek dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 września 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku

Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form:
a) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) osobiście lub listownie z dopiskiem:  „Sukcesywne świadczenie usług bezpiecznego niszczenia papierowych, cyfrowych, optycznych i magnetycznych nośników danych oraz pieczątek dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 września 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku ”,
b)za pośrednictwem poczty elektronicznej z dopiskiem „Sukcesywne świadczenie usług bezpiecznego niszczenia papierowych, cyfrowych, optycznych i magnetycznych nośników danych oraz pieczątek dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 września 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku ”.
Oferty należy składać na adres Dział Zarządzani Infrastrukturą Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10 61-875 Poznań, nie później niż do 30 lipca 2018 r., godz. 13:00, w Kancelarii UEP – budynek B, pok. 016. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Lucyna.Jeran@ue.poznan.pl oraz Iwona.Pospieszna-Filakiewicz@ue.poznan.pl