Zapytania ofertowe

ZO-53-17 zorganizowanie wizyt studyjnych

Wynik

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu wizyt studyjnych w przedsiębiorstwie zlokalizowanym poza granicami Polski, w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP”,  o numerze POWR.03.01.00-00-K239/15, realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oferta powinna być dostarczona w wersji elektronicznej mailowo na adres e-mail: komp.zarzadzanie@ue.poznan.pl najpóźniej do dnia 24.07.2017r. godzina 15:00 (decyduje godzina pojawienia się oferty na serwerze Zamawiającego)