Zapytania ofertowe

ZO-59-18 Wykonanie przeglądu zerowego oraz świadczenie usług wsparcia dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wynik postępowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów zerowych oraz przedłużenie wsparcia serwisowego zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@ue.poznan.pl  lub w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, kurier lub dostawa osobista) w zamkniętej kopercie (opakowaniu)  z dopiskiem: „Wykonanie przeglądu zerowego oraz świadczenie usług wsparcia dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  ” na adres  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, nie później niż do 20 grudnia 2018 r., godz. 10:00, w Kancelarii UEP – budynek B, pok. 016.