Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

Realizacja usługi przeglądu i konserwacji sprzętu przeciw-pożarowego w obiektach UEP

Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi  przeglądu i  konserwacji sprzętu przeciw-pożarowego w  obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form:

a)    w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) osobiście lub listownie z dopiskiem:  „Oferta na realizację usługi  przeglądu i  konserwacji sprzętu przeciw-pożarowego w  obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r."

Ofertę należy składać na adres: Dział Zarzadzania Infrastrukturą , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, w Kancelarii UEP – budynek B, pok. 016.

b)   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.krys@ue.poznan.pl  

oraz iwona.pospieszna-filakiewicz@ue.poznan.pl  

Oferty należy składać nie później niż do 10 grudnia 2018 r., godz. 09:00.