Zapytania ofertowe poniżej 30 tys. zł

wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi-badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, 2019, 2020 z możliwością przedłużenia za lata 2021, 2022

Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie ofert w terminie do dnia 01.10.2018r. do godziny  15:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.

Miejsce składania ofert:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

kancelaria