Wyróżnienia i nagrody indywidualne


Prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. UEP

 1. Nagroda indywidualna I stopnia za całokształt dorobku, Poznań 2017 
 2. Powołanie na Członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, kadencja w latach 2017 – 2020
 3. Medal Honorowy „Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2016
 4. Powołanie na Członka Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako przedstawiciela samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Ekonomii), kadencja na lata 2012-2016
 5. Nagroda indywidualna Iº JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za kształtowanie kadr naukowych-kreowanie studenckiego ruchu naukowego i kształtowanie młodej kadry, grudzień 2011
 6. Nagroda w I Edycji Konkursu promującego wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów przyznana przez Komitet Nauk o Finansach PAN za książkę pt. "Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji przez inflację do integracji", wydaną przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska (11 września 2008)
 7. Nominacja do Nagrody βeta 2012 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami, za pracę pt. "Kapitał wysokiego ryzyka" (współautor M. Mozalewski), wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, kwiecień 2012
 8. Nominacja do Nagrody Beta 2008 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzanie finansami – za redakcję naukową pracy pt. „Rynek papierów wartościowych strefy euro”, wydaną przez Wolters Kluwer – Oficyna, Kraków 2007, kwiecień 2008
 9. Nagroda indywidualna Iº JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za rok akademicki 2007/2008 za osiągnięcia naukowe, za monografię pt. Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji przez inflację do integracji, 14 października 2008dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP

 1. Nagroda Rektora UEP za współorganizację konferencji ICOFEP 2018, Poznań maj 2019 r.
 2. Nagroda Rektora UEP  w 2017 r. za działania związane z przyznaniem międzynarodowej akredytacji CFA Institute w ramach programu University Affiliation Program dla kierunku Finance, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 
 3. Nagroda Komitetu Nauk o Finansach PAN w VI Edycji Konkursu promującego wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów za książkę pt. Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne(Difin 2012), 18 września 2013
 4. Wyróżnienie dla C.H. Beck za książkę pt. Fundusze hedge w Konkursie na najlepsze publikacje o tematyce ekonomicznej, Targi Wydawnictw Ekonomicznych, listopad 2012
 5. Nominacja do Nagrody Beta 2007 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami za pracę pt.: Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Szczecin, kwiecień 2007
 6. Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora AE w Poznaniu za osiągnięcia naukowe - za monografię pt. Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, 15 październik 2007
 7. Wyróżnienie w konkursie Stypendia dla Młodych Naukowców – Zostańcie z nami, organizowane przez magazyn Polityka, edycja 2003, Warszawa, październik 2003dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP

 1. Nagroda Rektora UEP za wzorowe pełnienie funkcji dziekana, Poznań maj 2019 r.
 2. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2010/2011 – za monografię pt. „Zarządzanie długiem skarbu państwa. Implikacje dla strefy euro”, 14 października 2011
 3. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora AE w Poznaniu za osiągnięcia dydaktyczne, za podręcznik pt: Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Poznań, 14 października 2008


dr hab. Marta Kluzek, prof. UEP

 1. Nagroda zespołowa JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za współautorstwo książki "Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa" (2003); 
 2. Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za pracę doktorską (2004); 
 3. Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2012/2013 - za rozprawę habilitacyjną pt. "Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE"


dr hab. Adam Zaremba


 1. Nagroda Best Paper Award (2019) przyznana podczas 2019 International Conference on Energy Finance w Kunming (China) za artykuł “Long-run reversal in commodity returns: Insights from seven centuries of evidence” (współautorzy: R. J. Bianchi and M. Mikutowski),
 2. Nagroda Best Paper Award (2019) przyznana podczas 3rd International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP) w Poznaniu za artykuł “Long-run reversal in commodity returns: Insights from seven centuries of evidence” (współautorzy: R. J. Bianchi and M. Mikutowski),
 3. Nagroda Best Paper Award (2018) przyznana podczas 7th Kongresu Rynku Kapitałowego w Warszawie za artykuł “The application of market breath to predictions of future country and industry returns” (współautorzy: P. Grobelny, M. Mikutowski, and A. Karathanasopoulos),
 4. Stypendium dla młodych zdolnych naukowców przyznana przez MNiSW (2018),
 5. Nagroda Best Paper Award przyznana podczas 7th Global Business and Finance Research Conference (Kuala Lumpur, Malaysia, 2018) za artykuł “Limits to arbitrage, investor sentiment, and factor returns in international government bond markets”,
 6. Nagroda Investment Analysts Journal 2015 Best Paper Award przyznana przez Investment Analysts Society of South Africa (NPC) za artykuł "Country Selection Strategies Based on Value, Size and Momentum" (IAJ, 2015, 44(3), 171-198),
 7. Nagroda Best Paper Award za artykuł “Is it a Low or High Price Anomaly? The Curious Case of the Polish Stock Market” przyznana podczas XVI Conference Financial Management Theory and Practice we Wrocławiu w 2014 r.,
 8. Stypendium Start 2015 przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej,
 9. III Nagroda Economicus za najlepszy poradnik ekonomiczny w Polsce roku 2014 przyznana przez Dziennik Gazetę Prawną za książkę „Jak zarabiać na surowcach?” (Zaremba A. (2014). Jak zarabiać na surowcach?, Helion, Gliwice).dr hab. Marcin Wiśniewski

 1. III miejsce w Konkursie Fundacji UEP na najlepszą pracę doktorską, pt. Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej, promotor prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. UEP, Poznań 2012


dr Tomasz Gabrusewicz

 1. Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UEP za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2014/2015 - za organizację i koordynację Konkursu Wiedzy o Finansach "Finansomiania", październik 2015
 2. Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, za monografię pt. "Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego", grudzień 2011
 3. Nominacja do reprezentowania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w pracach Grupy Eksperckiej ds. Edukacji i Szkoleń działających w ramach Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA)
 4. Srebrna Odznaka przyznana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, marzec 2010
 5. Powołanie do Rady Programowej Konkursu Księgowy Roku 2009
 6. II nagroda w Konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepszą pracę doktorską w zakresie rachunkowości w 2009 r., pt. Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w krztałtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego


dr Elżbieta Gruszczyńska - Brożbar

 1. Nagroda indywidualna JM Rektora AE w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za monografię pt. " Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych", Poznań, 14 października 2003
 2. Nagroda indywidualna JM Rektora AE w Poznaniu w dziedzinie naukowej, za pracę doktorską pt. "Obligacje rządowe lat dziewięćdziesiątych w kryteriach wyboru inwestora", Poznań, 18 października 2000


dr Michał Łukowski

 1. Zwycięzca konkursu o Puchar Warsztatów Doktorskich (XV) organizowanego przez Katedrę Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego, Lądek-Zdrój 2015 


dr Hanna Kołodziejczyk

 1. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 - za monografię pt. „Kurs walutowy. Kryzys i polityka monetarna”, wyd. CedeWu Sp. z o.o., Poznań 2017 r.


dr Piotr Zygmanowski 

 1. Wyróżnienie w konkursie na referat naukowy podczas Kongresu Rynku Kapitałowego organizowanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Uniwersytet Warszawski; artykuł  pt. "Wskaźniki pomiaru stopnia rozwoju spółek kwalifikowanych do segmentu NewConnect Focus" (współautor prof. Pawłem Śliwińskim).

Wyróżnienia i nagrody zespołowe Pracowników Katedry

 1. Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dla mgr inż. Anny Kluczyńskiej za wyróżniającą się pracę na rzecz UEP w roku akademickim 2016/2017, październik 2017;
 2. Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dla mgr inż. Anny Kluczyńskiej za wyróżniającą się pracę na rzecz UEP w roku akademickim 2015/2016, październik 2016;
 3. Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dla mgr inż. Anny Kluczyńskiej za wyróżniającą się pracę na rzecz UEP w roku akademickim 2014/2015, październik 2015;
 4. Wyróżnienie za zajęcie miejsca wśród 10 najbardziej wszechstronnych katedr wg rankingu strategicznego katedr za rok akademicki 2013/2014
 5. Nagroda zespołowa IIº JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014 dla prof. em. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. UEP za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2013/2014 – za opracowanie wniosku o przyznanie Wydziałowi Ekonomii UEP uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse, 10 października 2014 r.;
 6. Nagroda zespołowa IIº JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2013/2014 dla mgr inż. Anny Kluczyńskiej za wyróżniającą się pracę na rzecz UEP, październik 2014 r.
 7. Nagroda zespołowa Io JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dla prof. em. dr hab. W. Przybylskiej-Kapuścińskiej za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2010/2011 - za udział w monografii pt. "Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego". Tom 1 - "Problemy ogólne moetodologii nauk ekonomicznych", 14 październik 2011
 8. Nagroda zespołowa I stopnia Rektora UEP w dziedzinie osiągnięć naukowych, za monografię pt. Pośrednictwo finansowe w Polsce (red. W. Przybylska-Kapuścińska), 14 październik 2010
 9. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UEP w dziedzinie osiągnięć naukowych, za Zeszyt Naukowy nr 113 pt. Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Teoria i praktyka, (red. K. Gabryelczyk, E. Gruszczyńska-Brożbar) dla dr Katarzyny Perez, dr Elżbiety Gruszczyńskiej-Brożbar, dr Kamilli Marchewki-Bartkowiak, dra Michała Skopowskiego, dra Tomasza Kowalaka, dra Przemysława Stodulnego, 14 październik 2009
 10. Nagroda zespołowa Iº JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009 dla prof. em. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. UEP za osiągnięcia dydaktyczne, za podręcznik pt. Współczesna polityka pieniężna, 14 październik 2009
 11. Nagroda zespołowa I stopnia Rektora AE w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za współautorstwo monografii naukowej pt. Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty, (red. B. Gruhman), październik 2008
 12. Nagroda zespołowa IIº JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za rok akademicki 2007/2008 dla prof. em. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. UEP za osiągnięcia naukowe, za Zeszyt Naukowy nr 91 pt. Pogłębianie integracji w kontekście poszerzenia wspólnoty, 14 październik 2008
 13. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora AE w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za współautorstwo książki pt. Money and Transition, 15 październik 2007
 14. Nagroda zespołowa I stopnia Rektora AE w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za publikację pt. Rynek papierów wartościowych w strefie euro (red. W. Przybylska – Kapuścińska), 15 październik 2007
 15. Nagroda Zespołowa JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć naukowych, za współautorstwo monografii naukowej pt.: Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, październik 2003

 

Nagrody i wyróżnienia za prace magisterskie, licencjackie i doktorskie napisane pod kierownictwem pracowników Katedry

Prace pod kierunkiem Prof. em. dr hab. W. Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. UEP


2016

 1. Hanna Kołodziejczyk, praca doktorska, pt. Efekty działań wybranych banków centralnych na kształtowanie się kursów walut Polski, Czech i Węgier - wyróżniona przez Radę Wydziału Ekonomicznego, w dniu 2.09.2016 r.
 2. Katarzyna Włosik, laureatka XXIII edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką napisaną i obronioną w roku akademickim 2015/2016, pt. ''Znaczenie płynności przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie'', promotor: dr hab. Barbara Będowska-Sójka
2015
 1. Błażej Dudkiewicz, praca doktorska, pt. Stabilność systemu finansowego w świetle działań Europejskiego Banku Centralnego oraz instytucji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej - wyróżniona przez Radę Wydziału Ekonomicznego, w dniu 11.12.2015 r. 
2014
 1. Marcin Flotyński, I miejsce w XXI edycji Konkursu Fundacji UEP na najlepszą pracę magisterską, pt.  „The influence of index options on the efficiency of stock portfolios created with multidimensional comparative analysis
 2. Marcin Flotyński, wyróżnione w pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych na najlepszą pracę magisterską o tematyce „publiczny rynek kapitałowy", pt.  „The influence of index options on the efficiency of stock portfolios created with multidimensional comparative analysis.
 3. Hanna Żywiecka, III miejsce w Konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną, w kategorii: Polityka gospodarcza, za publikację pt. "Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego", wydanej w ramach Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa
 4. Hanna Żywiecka, II miejsce w Konkursie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepszą pracę doktorską, pt. "Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego", promotor: prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska

2013

 1. Marika Kaptur, III miejsce w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych, pt. Polityka stóp procentowych a stabilność na rynku nieruchomości na tle kryzysu finansowego 2007-2010, promotor:  prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Warszawa 2013
 2. Natalia Maćkowiak, II miejsce w IV edycji Konkursu Europe Direct Bydgoszcz na najlepszą pracę magisterską w kategorii najlepsza praca ogólnopolska, pt. Ocena instytucjonalnej struktury europejskiego nadzoru finansowego w kontekście regulacji w Polsce, promotor: prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Poznań 2013

2012

 1. Natalia Maćkowiak, II miejsce w Konkursie Fundacji UEP na najlepszą pracę licencjacką pt. Wykorzystanie teorii fal Elliota do analizy indeksu WIG20, promotor: prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Poznań 2012
 2. Karolina Tura, I miejsce w Konkursie Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę magisterską  pt "Prognozowanie inflacji w Polsce w latach 1999-2009", napisana pod kierownictwem naukowym prof. em. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, Poznań 2012
 3. Adrian Marciniak, III miejsce w Konkursie Fundacji UEP na najlepszą pracę licencjacką pt. Wpływ czynników makroekonomicznych na kurs eurodolara, promotor: prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Poznań 2012
 4. Marcin Wiśniewski, III miejsce w Konkursie Fundacji UEP na najlepszą rozprawę doktorską pt. Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej, promotor: prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Poznań 2012

2011

 1. Sławomir Cichowicz, wyróżnienie w VIII edycji Konkursu IZFiA na najlepszą pracę magisterską pt. "Efektywność funduszy quasi-hedge w Polsce", napisaną pod kierownictwem naukowym prof. em. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, Warszawa, grudzień 2011
 2. Karolina Tura, wyróżnienie w finale IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską  pt. "Prognozowanie inflacji w Polsce w latach 1999-2009", napisaną pod kierownictwem naukowym prof. em. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, Warszawa, grudzień 2011

2010

 1. Kamilla Pawłowska, wyróżnienie w XVII edycji Konkursu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najlepsza pracę magisterską i dyplomową zorganizowanego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz firmę Konsulting Sp. z o.o. pt. "Ewolucja polityki pieniężnej Bundesbanku w latach 1970-2007"; 22 czerwca 2010

2009

 1. Nagroda indywidualna IIIo JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009 dla dr Doroty Wiśniewskiej za wyróżnioną pracę doktorską pt. Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu zmian cen akcji na GPW w Warszawie, 14 października 2009
 2. Dorota Wiśniewska, I miejsce w VI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską zorganizowanego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rozprawę pt. "Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu zmian cen akcji na GPW w Warszawie", 2009
 3. Dorota Wiśniewska, nagroda indywidualna J.M. Rektora IIIo  za rozprawę doktorską pt. Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu zmian cen akcji na GPW w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009
 4. Paweł Kalinowski, I nagroda w konkursie na najlepszą pracę dotyczącą promocji Polski, pt.: "Pozyskiwanie kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa za pośrednictwem rynku NewConnect i funduszy PE/VC" , 7 grudnia 2009
 5. Piotr Zaworski, II miejsce w Konkursie Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najlepszą pracę magisterską i dyplomową, za pracę licencjacką pt. "Małe i średnie przedsiębiorstwa jako istotne ogniwo w łańcuchu napędzającym gospodarkę narodową" , 17 czerwca 2009

2008

 1. Magdalena Ksobiak, wyróżnienie w X edycji Konkursu Kredyt Banku SA i TUiR WARTA SA na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance w kategorii prac z dziedziny bancassurance, za pracę magisterską „Bancassurance nową strategią na rynku usług finansowych w Polsce na przykładzie grupy KBC NV”, Warszawa 2008
 2. Małgorzata Górniak, wyróżnienie w XV Edycji Konkursu Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na najlepszą pracę magisterską i dyplomową napisaną w roku akademickim 2006/2007, za pracę magisterską: "Realizacja polityki pieniężnej w Polsce w latach 1999–2006 w kontekście strategii bezpośredniego celu inflacyjnego", 14 maja 2008
 3. Małgorzata Górniak, III miejsce w Konkursie Banku Handlowego na najlepszą pracę magisterską, za pracę pt. "Realizacja polityki pieniężnej w Polsce w latach 1999–2006 w kontekście strategii bezpośredniego celu inflacyjnego", promotor: prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, 14 października 2008
 4. Malina Kumor, II miejsce w Konkursie Banku Handlowego na najlepszą pracę magisterską, za pracę pt. "Cele i instrumenty polityki pieniężnej Banku Anglii w latach 1990–2005" – 14 października 2008 r.
 5. Małgorzata Górniak, I miejsce w Konkursie NBP na najlepszą pracę magisterską, za pracę pt. "Realizacja polityki pieniężnej w Polsce w latach 1999–2006 w kontekście strategii bezpośredniego celu inflacyjnego" – 22 października 2008

2007

 1. Anna Zielińska – III miejsce w Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Citibank Handlowy, praca pt. "Marketing bankowy w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w sektorze bankowym w Polsce na przykładzie Banku BPH" – 6 marca 2007
 2. Krzysztof Białous – wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat funduszy inwestycyjnych organizowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, praca pt. "Wykorzystanie miar efektywności portfela do przewidywania stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych" – 6 czerwca 2007
 3. Małgorzata Górniak – I miejsce w II Forum Studenckich Kół Naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za prezentację referatu: "Analiza i ocena realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce w latach 1999–2006" – 8 listopada 2007

2006

 1. Katarzyna Korzeń, "Bankowość elektroniczna jako kanał dystrybucji usług bankowych" - praca magisterska - I nagroda w konkursie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 2. Maria Orczykowska, "Działalność bancassurance jako forma konsolidacji podmiotów rynku finansowego" - I nagroda w VIII edycji Konkursu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny ubezpieczeń
 3. Aleksandra Bączyńska, "Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej po akcesji Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Spółdzielni Inwalidów Współpraca" - praca licencjacka - III miejsce w XIII edycji konkursu Fundacji AE na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2004/2005
 4. Mariusz Gulczyński – I miejsce w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej, organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów Wiggor i SKN Pecunia w dziedzinie Zarządzania Strategicznego, 27 kwietnia 2006
 5. Krzysztof Białous, I miejsce na I Forum Studenckich Kół Naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za prezentację referatu pt. "Wykorzystanie miar efektywności portfela do przewidywania wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce", 18 maja 2006

2005

 1. Bożena Lorek, "Operacje otwartego rynku jako instrument absorpcji nadpłynności w polityce pieniężnej NBP" - praca magisterska - wyróżnienie w XII edycji konkursu Fundacji AE na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2003/2004

2004

 1. Anna Domańska, "Dostosowanie instrumentarium polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Czech do uczestnictwa w Eurosystemie" - praca magisterska - wyróżnienie w Konkursie NBP i AE Poznań na najlepszą pracę magisterską o tematyce bankowej, 2004

2003

 1. Iwona Krupa, "Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa na rynku usług finansowych" - praca magisterska - I nagroda w Konkursie Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych na najlepszą pracę magisterską na temat Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, 2003
 2. Marek Gerczyński, "Metody oceny instrumentów a efektywność ich portfela" - praca magisterska - Wyróżnienie Fundacji AE Poznań, 2003

2001

 1. Anita Grochowalska, "Udział banków spółdzielczych w modernizacji rolnictwa na przykładzie działalności Banku Spółdzielczego w Rogowie w latach 1994-2000" - praca licencjacka - II nagroda w Konkursie Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w 2001

2000

 1. Sławomir Nosal, "Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym na przykładzie funduszu Pioneer 3" - praca magisterska - II nagroda Fundacji AE
 2. Jakub Świątek, "Znaczenie bonu pieniężnego NBP w tworzeniu i funkcjonowaniu rynku pieniężnego w Polsce" - praca magisterska - II nagroda w konkursie BH S.A.
 3. Marcin Wiśniewski, "Rentowność a portfel instrumentów rynku pieniężnego w bankach komercyjnych" - praca magisterska - I nagroda WBK S.A.
 4. Karolina Zgorzelska, "Obligacja jako instrument lokaty kapitału" - praca magisterska - I nagroda BH S.A.
 5. Jolanta Adamczyk - II nagroda w konkursie WBK S.A.

1999

 1. Piotr Szmyt, "Podaż i system kreacji pieniądza w Polsce w latach 1994-1998" - praca magisterska - III nagroda w konkursie WBK S.A.
 2. Dorota Ziemba, "Efektywność rynku akcji w Polsce w latach 1991-1998 na przykładzie wybranych spółek giełdowych" - praca magisterska - wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszy referat Studenckich Kół Naukowych - Szczecin, grudzień 1999; I nagroda w konkursie BH S.A.
 3. Małgorzata Piekuta, "Factoring - nowa forma finansowania w Polsce" - praca magisterska - wyróżnienie w Konkursie WBK SA na prace magisterskie
 4. Joanna Petrykowska, "Formy płatności w transakcjach handlu zagranicznego na przykładzie Banku Handlowego w Warszawie S.A. Oddział w Bydgoszczy" - praca magisterska - praca magisterska Wyróżniona przez Związek Pracodawców w Bydgoszczy

1998

 1. Anna Balbierz, "Operacje otwartego rynku Narodowego Banku Polskiego w latach 1993 - 1996 a płynność systemu bankowego" - praca magisterska - III nagroda BH S.A. + Summa cum laude
 2. Arkadiusz Gierlik, "Bankowość inwestycyjna w Polsce na przykładzie Polskiego Banku Rozwoju S.A." - praca magisterska - Summa cum laude
 3. Andrzej Kurczewski, "Znaczenie agencji ratingowych i wpływ ich ocen na współczesne rynku finansowe" - praca magisterska - III nagroda AE Kraków i BM Penetrator na prace seminaryjne
 4. Kamilla Marchewka, "Rynek bonów skarbowych w Polsce w latach 1991-1996" - praca magisterska - II nagroda BH S.A.
 5. Magdalena Musielak, "Nadpłynność polskiego systemu bankowego a wybrane instrumenty polityki pieniężnej" - praca magisterska -I nagroda w konkursie Banku Handlowego S.A. w Warszawie
 6. Joanna Kuźmicka, "Analiza rozwoju kredytowania gospodarstw domowych w latach 1992-1996 na podstawie działalności Banku Gdańskiego S.A." - praca licencjacka - Nagroda Związku Pracodawców w Bydgoszczy

1997

 1. Anna Laskowska, "Wyznaczanie wysokości oprocentowania kredytów złotowych w bankach komercyjnych na przykładzie WBK S.A." - praca magisterska - III nagroda WBK S.A.
 2. Katarzyna Płomińska, "Rola bonów skarbowych w gospodarce polskiej w latach 1991 - I poł. 1996" - praca magisterska - I nagroda BH S.A.
 3. Joanna Petrykowska, "Czek jako jedna z form rozliczeń bezgotówkowych w obrocie zagranicznym" - praca licencjacka - nagroda Związku Pracodawców w Bydgoszczy

1996

 1. Agnieszka Gajownik, "Wpływ polityki banku centralnego na kształtowanie stóp procentowych na rynku pieniężnym" - praca magisterska - II nagroda BH S.A.
 2. Ewa Lichocka, "Charakterystyka rynku usług bankowych dla ludności na przykładzie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A." - praca magisterska - II nagroda WBK S.A.
 3. Krzysztof Maksymiuk, "Kredytowanie działalności jednostek gospodarczych - na przykładzie VI Oddziału WBK S.A." - praca magisterska - III nagroda WBK S.A.

 

Prace pod kierunkiem dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak, prof. UEP
 1. Klaudia Jarno, praca doktorska, pt. Fundusze węglowe jako podmiot realizacji polityki klimatycznej - wyróżniona przez Radę Wydziału Ekonomii


Prace pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Perez, prof. UEP

2015

 1. Marcin Rolski, nagroda w XI edycji Konkursu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na najlepsze prace magisterskie za pracę pt. Efektywność tradycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych w Polsce

Prace pod kierunkiem dra Tomasza Gabrusewicza

2017

 1. Anna Bednarczyk, III miejsce w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju zrównoważonego w finansach i rachunkowości, pt. Manipulacje sprawozdaniem finansowym. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Prace pod kierunkiem dra Marcina Wiśniewskiego

2017

 1. Iwona Nowacka, III miejsce w Środowiskowym, międzyuczelnianym konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o. w roku 2016/2017, pt. Samodzielność finansowa a rozwój lokalny na przykładzie gmin aglomeracji poznańskiej

Prace pod kierunkiem dr E. Gruszczyńskiej-Brożbar

2002

 1. Marek Gerczyński, "Strategia zabezpieczania ryzyka walutowego na przykładzie przedsiębiorstwa Malina Sp. z o.o." - praca licencjacka - Nagroda Fundacji Akademii Ekonomicznej

 

Prace pod kierunkiem dr M. Skopowskiego

2010

Marcin Waligóra, "Uwarunkowania rozwoju rynku inwestycji private equity w Polsce" - praca licencjacka - wyróżnienie Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, czerwiec 2010