Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej można składać do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 6 września 2021 roku.

 

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej?

 

 • Osoba ze szczególnymi potrzebami.
 • Przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami.

 

Złożenie wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

 

W zakresie dostępności można:

 • poinformować o braku dostępności,
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 

Forma zgłoszenia ma charakter informacyjny.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ma prawo wystąpić złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

 

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to UEP niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

 

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku UEP musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Złożenie wniosku

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

- wypełnić i wysłać na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 

- wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:

 

- wypełnić korzystając z formularza zgłoszeniowego UEP (https://ue.poznan.pl/pl/).

 

Tryb odwoławczy

 

Gdy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

osoba składająca wniosek ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

 

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim z wyżej wymienionych przypadków liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.