Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności z powodu:
− urodzenia dziecka,
− ciężkiej choroby studenta lub członka najbliższej rodziny,
− śmierci bliskiego członka rodziny,
− klęski żywiołowej,
− i innych.

Wnioskujący jest obowiązany przedłożyć dokumenty :

1)    przedstawiające sytuację materialną według zasad obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne;

2)    poświadczające okoliczności, które stanowią postawę do zwrócenia się o przyznanie zapomogi;

3)    potwierdzające pogorszenie sytuacji materialnej (imienne faktury, rachunki itp.). 


O zapomogę można się ubiegać w ciągu 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego, które miało miejsce w okresie trwania studiów.