Uczymy już od 35 003 dni
Wydawnictwo

Zasady funkcjonowaniaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za działalność wydawniczą.

Administracyjnie podlega bezpośrednio rektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Działalnością wydawnictwa kieruje redaktor naczelny powoływany i odwoływany przez rektora.

Przy wydawnictwie działa Komitet Redakcyjny, którego przewodniczący i członkowie są powoływani i odwoływani przez rektora ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Do zadań Komitetu Redakcyjnego należy:
  • projektowanie zasad polityki wydawniczej Uczelni
  • zatwierdzanie wniosków wydawniczych do realizacji,
  • wyznaczanie recenzentów prac,
  • zatwierdzanie prac do druku,
  • składanie rektorowi i Senatowi sprawozdań z działalności wydawniczej.
Redaktor naczelny współpracuje z Komitetem Redakcyjnym i zapewnia wykonanie podjętych przez Komitet Redakcyjny decyzji (uchwał).

Te i inne podstawowe zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny UEP.


Zasady finansowania prac wydawniczych, kwestię honorariów autorskich i stawek obowiązujących przy zawieraniu umów na wykonanie prac wydawniczych określają zarządzenia Rektora. Podstawą kalkulacji jest arkusz autorski i arkusz wydawniczy.


Dodatkowo podstawowe informacje zebraliśmy w Zasadach wydawania prac przez Wydawnictwo UEP.