Uczymy już od 35 229 dni
Zielone światło

Informacje o projekcie

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Krajowe i Unijne dokumenty strategiczne wskazują na konieczność ekologicznego zarządzania firmą w celu ochrony środowiska, efektywnego korzystania z zasobów i wzrostu konkurencyjności firm.


Projekt „Szkolenia i doradztwo dla proekologicznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" - Zielone Światło jest finansowany w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i ma na celu udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z zakresu prowadzenia zielonej firmy poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko.


Projekt podzielony jest na 3 edycje. W każdej z 3 edycji weźmie udział 40 firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw (240 pracowników i pracownic MMŚP). Każda z edycji składa się z 3 etapów.


Etap 1 - Analiza potrzeb przedsiębiorstw


Etap 1 ma na celu zbadanie jakie są proekologiczne potrzeby przedsiębiorstw oraz określenie potrzeb szkoleniowych. Podczas analizy brane są pod uwagę kwestie takie jak: obszary oddziaływania na środowisko, potencjalne efekty ekologiczne i ekonomiczne, rozwiązania gwarantujące poprawę stanu zastanego, uzupełnienia luk kompetencyjnych kadry. W wyniku analizy, każde przedsiębiorstwo otrzyma indywidualny raport z analizy (raport do wyłącznej wiedzy przedsiębiorstwa, wyniki będą wykorzystywane wyłącznie w postaci zagregowanej). 


Etap 2 - Szkolenia


Etap obejmuje przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników i pracownic. Każdy z delegowanych pracowników i pracownic będzie mógł wziąć udział w 1 z 5 proponowanych szkoleń. Najbliższe szkolenia (w ramach ostatniej edycji projektu) będą odbywały się w marcu i kwietniu 2015:

- Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością i środowiskiem 
- System zarządzania jakością i środowiskiem - nowe wymagania ISO 9001 i ISO 14001 z 2015 r.
- Weryfikator systemu EMAS - w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska
- Gospodarka odpadami, ściekami i emisjami w przedsiębiorstwie
- Audyt i sprawozdawczość środowiskowa w przedsiębiorstwie 

Szkolenia odbywają się w grupach max. 16 osobowych i są przeprowadzane przez profesorów UEP oraz doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnikom i uczestniczkom szkoleń spoza aglomeracji poznańskiej zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Wszystkie szkolenia odbywają się w godzinach od 9:00 do 17:00.


Etap 3 - Doradztwo


Etap obejmuje indywidualne doradztwo. Efektem będzie opracowanie planu dostosowanego do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw. Przewidziany czas przeprowadzenia doradztwa to 5 godzin dla każdego z pracowników i pracownic biorących udział w projekcie. Dodatkowo planowane są 2 godziny dla uczestników i uczestniczek powyżej 50 roku życia.