Uczymy już od 35 229 dni
Zielone światło

Korzyści związane z wdrażaniem ekorozwiazań

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz dbają o środowisko i wdrażają działania ekologiczne mogą osiągnąć wiele korzyści, do których należą między innymi:

- redukcja kosztów poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i zasobami,

- oszczędność energii, mediów, materiałów, paliw płynnych,

- zmniejszenie ilości odpadów,

- zmniejszenie lub eliminacja hałasu, zanieczyszczeń, drgań i wibracji, zapylenia, emisji do powietrza,

- odpowiednie przygotowanie procesów magazynowania, pakowania i transportu,

- optymalizacja doboru surowców i materiałów,

- osiągnięcie zgodności z przepisami prawnymi,

- oprawa warunków i bezpieczeństwa pracy,

- zmniejszenie ryzyka awarii oraz minimalizowanie ich potencjalnych skutków,

- zmniejszenie ryzyka nałożenia kar przez organy kontrolne,

- możliwość zmniejszenia stawek ubezpieczeniowych.

 

Organizacje, które zdecydowały się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania międzynarodowej normy ISO 14001 lub na zarejestrowanie w Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS, dodatkowo mogą osiągnąć korzyści biznesowe w postaci:

- podniesienia atrakcyjności w oczach inwestorów i akcjonariuszy oraz zwiększenia wiarygodności firmy,

- wzmocnienia marki i reputacji firmy, poprawy wizerunku, co stanowi podstawę do skuteczniejszych negocjacji  biznesie,

- wzrostu konkurencyjności dzięki zaufaniu klientów i kooperantów,

- usprawnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- poprawy współpracy z dostawcami i podwykonawcami,

- poprawy relacji ze społecznością lokalną,

- poprawy świadomości prośrodowiskowej wśród pracowników i pracownic,

- wzrostu zaangażowania pracowników i pracownic.

 

Zgłaszając się do projektu „Zielone Światło” mają Państwo możliwość:

- skorzystania z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w organizacjach,

- wzięcia udziału w inspirujących szkoleniach, których programy zostaną dostosowane do potrzeb organizacji z zakresu: zarządzania środowiskowego, audytów i sprawozdawczości, innowacji technologicznych w zakresie ochrony środowiska, sterowania operacyjnego w ramach gospodarki odpadami,

- wymiany doświadczeń z innymi organizacjami podczas cyklu szkoleń,

- skorzystania z usług jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.


Zapraszamy do zapisów. 

 

 

e-mail:

zieloneswiatlo@fnc.ue.poznan.pl

 

telefony:

61 854 37 38

61 854 35 22

690 44 58 98