Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk nieobowiązkowych wypełniają formularz umowy o praktykę i składają go (w trzech egzemplarzach) w Biurze karier i relacji z absolwentami odpowiednio wcześnie* przed rozpoczęciem praktyk.

 

Razem z umową studenci składają w Biurze także wniosek do Prodziekana Wydziału z prośbą o udzielenie zgody na odbywanie praktyk (należy podać dokładny termin i miejsce odbywania praktyki) i jednoczesnym zobowiązaniem, że praktyka nie będzie kolidować z zajęciami na Uczelni.

 

Studenci studiów I stopnia na Wydziale Ekonomii na wniosku do Prodziekana muszą uzyskać akceptację pełnomocnika ds. praktyk swojego wydziału.

 

Odbywanie praktyki nieobowiązkowej nie stanowi podstawy do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lub dla braku zaliczeń.

Umowę o praktykę ze strony Uczelni podpisują

 

Wydział Ekonomii:

·         studia pierwszego stopnia: dr hab. Andrzej Przymeński, prof. UEP

·         studia drugiego stopnia: dr hab. Jan Sikora, prof. nadzw. UEP

Wydział Gospodarki Międzynarodowej:

·         dr hab. Maciej Szymczak, prof. UEP

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej:

·         dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP

Wydział Towaroznawstwa:

·         dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP

Wydział Zarządzania:

·         studia stacjonarne: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

·         studia niestacjonarne: dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP

Po zakończeniu praktyki studenci składają w Biurze karier i relacji z absolwentami potwierdzenie odbycia praktyki.

Proszę także pamiętać o wpisie do indeksu – strona 82**.

 

*    W zależności od warunków przystąpienia do praktyki wyznaczane przez instytucje ją organizującą

**  Jeżeli student nie posiada indeksu jest zwolniony z tego obowiązku