1. Ukończenie studiów na określonym poziomie przez:


  • cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub
  • cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
  • obywatela polskiego, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), lub
  • obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

i nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.


2. Potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie dla osób wskazanych w pkt. 1 dokonuje Komisja Rektorska ds. Nostryfikacji Dyplomów Ukończenia Studiów Uzyskanych za Granicą i Potwierdzania Ukończenia Studiów na Określonym Poziomie.


3. Osoba wnioskująca o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie zobowiązana jest do złożenia

1) wniosku i dołączenia do niego dokumentów poświadczających:

a) ukończenie studiów,

b) zaliczone zajęcia i uzyskane oceny,

c) złożone egzaminy,

d) uzyskane kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe,

e) odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie,

f) uzyskanie statusu osoby wymienionej w pkt. 1,

2) oświadczenia o:

a) ukończeniu studiów, o których potwierdzenie ukończenia ubiega się,

b) miejscu i dacie urodzenia.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczelnię potwierdzającą.

Oryginały dokumentów należy składać osobiście w Biurze Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na poniższy adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Rektora

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań


4. Przeprowadzenie postępowania potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie jest odpłatne. Wysokość opłaty została określona w Zarządzeniu nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za prowadzenie postępowania dotyczącego nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat.


5. Zasady przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie


Uwaga!

Osoby, które chcą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego 2022/2023 i zamierzają ubiegać się o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie zobowiązane są złożyć wniosek w terminie umożliwiającym złożenie dokumentów rekrutacyjnych do 2.09.2022 r. (studia stacjonarne) oraz do 9.09.2022 r. (studia niestacjonarne). Proces potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie może potrwać do 90 dni.