Instytut Ekonomiczno-Społeczny tworzą katedry: Edukacji i Rozwoju Kadr, Pracy i Polityki Społecznej, Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations, Socjologii i Etyki Gospodarczej oraz Studium Prawa.
Nazwa instytutu syntetycznie odzwierciedla współzależność ekonomii – jako nauki o gospodarowaniu i społeczeństwa ustrukturyzowanego normatywnie i kulturowo systemu podmiotów w procesach rozwoju.

Problematyka badawcza Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr związana jest z funkcjonowaniem systemu edukacji ekonomicznej w Polsce, zwłaszcza w aspekcie kulturowym i społecznym oraz zarządzaniem organizacjami pozarządowymi (przedsiębiorczość, profesjonalizacja, rozwój).

Katedra Pracy i Polityki Społecznej specjalizuje się w badaniach naukowych z zakresu polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zabezpieczenia socjalnego i systemu emerytalnego, opieki długoterminowej oraz systemu edukacyjnego czy ekonomii szczęścia; problematyce rynku pracy w aspekcie przejścia z systemu szkolnego na rynek pracy i funkcjonowania rynku pracy w kontekście zawodów, specjalności a także wynagrodzeń; zagadnieniach funkcji personalnej i ekonomii personalnej/zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowości spółdzielczej i wymiaru sprawiedliwości.

 

Wpływ informacji na gospodarkę i decyzje gospodarcze począwszy od skali mikro-mikro- do mega-ekonomicznej oraz optymalizacja informacji ekonomicznej na różnych poziomach agregacji – stanowi przedmiot badań Katedry Ekonomii Informacji.

 

Refleksja etyczna nad aksjologicznymi uzasadnieniami działań w życiu gospodarczym lub publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uwarunkowaniami sprawiedliwości społecznej oraz społeczne i socjoekonomiczne aspekty życia gospodarczego (w tym wielowątkowe badania z zakresu ekonomii społecznej, ekonomii współdzielenia, srebrnej gospodarki, bezdomności i socjalnej polityki mieszkaniowej, nierówności społecznych, rozwoju społecznego) to problematyka badawcza Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej.

 

Studium Prawa zajmuje się umowami gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami oraz ochroną konsumentów. Także problematyką tworzenia, funkcjonowania, likwidacji i upadłości przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu prawa podatkowego na decyzje o wyborze formy prawnej prowadzonej działalności, a także gospodarowania kapitałem spółek.

 

Instytut Ekonomiczno-Społeczny tworzy asertywny zespół gotowy podejmować ciekawe i trudne wyzwania nie tylko w zakresie badań naukowych, ale także kształcenia studentów i współpracy z praktyką.
 
Zapraszamy na strony www naszych katedr i Studium Prawa, na których można znaleźć bardziej wyczerpujące informacje.