Specjalności

Organizacja i Zarządzanie w Biznesie

TWÓJ KLUCZ DO SUKCESU
Specjalność Organizacja i Zarządzanie w Biznesie jest propozycją dla tych, którzy dzięki zdobyciu holistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania chcą budować swoją karierę zawodową w sposób dostosowany do ciągle zmieniającego się i wymagającego wszechstronnych kompetencji współczesnego biznesu.
Ta specjalność jest dla Ciebie!


  Charakterystyka specjalności


  Organizacja i Zarządzanie w Biznesie jest specjalnością pozwalającą na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość. Wyróżnikiem specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie, na tle innych specjalności oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, jest:

  • nastawienie na holistyczne podejście do zarządzania współczesnymi organizacjami.  Proponowany układ zajęć nie koncentruje się na jednym, wybranym obszarze funkcjonowania organizacji, ale obejmuje całokształt działań realizowanych w i przez organizacje. Przyjęta w modelu kształcenia na specjalności logika układu zajęć jest logiką od ogółu do szczegółu, zakładającą najpierw koncentrację na problemach ogólnych (takich jak modele biznesu) a dopiero następnie przechodzenie do problemów szczegółowych (takich jak projektowanie struktur organizacyjnych);
  • silne osadzenie wykładanych treści w praktyce życia gospodarczego, zapewniające zdobycie kompleksowej wiedzy zarówno o teoretycznych jak i empirycznych aspektach zarządzania;
  • zapewnienie wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji procesów zarządczych w organizacjach biznesowych i instytucjach na wszystkich poziomach zarządzania (z silnym dowartościowaniem najwyższego poziomu zarządzania), w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, w wymiarze zarówno regionalnym, jak i międzynarodowym;
  • zajęcia współprowadzone przez praktyków gospodarczych;
  • przyjęty kompleksowy model kształcenia studentów obejmujący zintegrowaną ofertę kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Kluczowym zagadnieniem, wokół którego budowana jest oferta edukacyjna na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie jest pytanie „jak organizować działalność zarządczą?”. W oferowanym programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia przedmioty nawiązują do modelu organizacji McKinsey’a, natomiast przedmioty prowadzone na drugim stopniu pozwalają na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych.
  Dlaczego warto studiować na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie?


  Studia na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie pozwalają na zdobycie wiedzy związanej z:

  • rozumieniem procesów zarządczych zachodzących w działalności biznesowej.
  • znajomością funkcjonowania współczesnego biznesu w warunkach globalizacji gospodarki światowej;
  • umiejętnością projektowania systemów zarządzania działalności biznesowej.
  • umiejętnością kierowania zespołami pracowniczymi.
  • posiadaniem kompetencji pozwalających na podjęcie pracy w różnych organizacjach biznesowych
  • ukształtowaniem podstaw do dalszego rozwoju zawodowego w różnych obszarach funkcjonowania organizacji.
  Metody nauczania na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie


  Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych. Wykłady, które współprowadzone są przez praktyków gospodarczych, pozwalają na weryfikację wiedzy teoretycznej w kontekście rzeczywistości funkcjonowania współczesnego biznesu. Klasyczny wykład akademicki wspomagają konwersatoria i ćwiczenia, w trakcie których studenci rozwiązują studia przypadków, wyrabiając tym samym umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów zarządczych.


  STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

  Wiedza i umiejętności absolwenta specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie


  Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na zarządzanie organizacjami i doskonalenie sposobów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do realizacji różnych zadań zarządczych i ról organizacyjnych związanych z prowadzeniem biznesu. Zdobywają kompetencje pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii biznesu jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Studenci uczą się kierowania zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy, wykorzystywania odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli. Studia zapoznają studentów z metodami projektowania struktur organizacyjnych, nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu organizacji i zarządzania, wyjaśniają zjawiska zachodzące w zorganizowanych zespołach ludzkich, a także kształtują umiejętności menedżerskie niezbędne w zarządzaniu biznesem oraz rozwijają zainteresowania poznawcze.


  Na pierwszym stopniu, w ramach specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie studentom oferowanych jest siedem stałych przedmiotów specjalnościowych i ponad dwadzieścia przedmiotów specjalnościowych do wyboru, które odnoszą się do składowych modelu McKinsey’a – strategii, struktur, systemów, wartości, pracowników, stylów kierowania i umiejętności.


  Profil absolwenta specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie


  Ukończenie studiów na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa produkcyjnych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej.


  Absolwent studiów pierwszego stopnia na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na zarządzanie i doskonalenie procesów zarządzania organizacjami. W szczególności będzie posiadał umiejętności związane z diagnozowaniem, projektowaniem i doskonaleniem strategii, struktur, systemów zarządzania, kultury organizacyjnej, zasobów ludzkich, stylów kierowania i umiejętności.


  Absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie to potencjalni:

  • menadżerowie/kierownicy średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
  • specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego zarządów,
  • samodzielni Specjaliści ds. Rozwoju,
  • specjaliści ds. Organizacji i Zarządzania,
  • doradcy organizacyjni,
  • konsultanci firm doradczych.
  STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  Wiedza i umiejętności absolwenta specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie


  Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę przygotowującą do realizacji różnych zadań zarządczych i ról organizacyjnych związanych z prowadzeniem biznesu. Zdobywają kompetencje pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji dotyczących zarówno strategii biznesu jako całości, jak i strategii funkcjonalnych. Studenci uczą się kierowania zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy, wykorzystywania odpowiednich instrumentów motywacji i kontroli. Studia zapoznają studentów z metodami projektowania struktur organizacyjnych, nowoczesnymi metodami i technikami z zakresu organizacji i zarządzania, wyjaśniają zjawiska zachodzące w zorganizowanych zespołach ludzkich, a także kształtują umiejętności menedżerskie niezbędne w zarządzaniu biznesem oraz rozwijają zainteresowania poznawcze.


  Na drugim stopniu, w ramach specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie studentom oferowanych są cztery stałe przedmioty specjalnościowe i osiem przedmiotów specjalnościowych do wyboru, które nakierowane są na rozwijanie kompetencji i umiejętności analityczno-zarządczych.


  Profil absolwenta specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie


  Ukończenie studiów na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa produkcyjnych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej.


  Absolwent studiów drugiego stopnia na specjalności Organizacja i Zarządzanie w Biznesie będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. W szczególności będzie posiadał umiejętności związane z krytyczną analizą, interpretacją i oceną zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent będzie posiadał umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania.


  Absolwenci studiów drugiego stopnia specjalności Organizacja  i Zarządzanie w Biznesie to potencjalni:

  • członkowie zarządów przedsiębiorstw,
  • menedżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej,
  • menadżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
  • specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego zarządów,
  • samodzielni Specjaliści ds. Rozwoju,
  • specjaliści ds. Organizacji i Zarządzania,
  • doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Opiekun specjalności
dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. nadzw. UEP
e-mail: e.kowalczyk@ue.poznan.pl