1. Wykształcenie / Formation
2010 tytuł profesora nauk ekonomicznych
Doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor nadzwyczajny UE
1983-1984 Department of Chemistry, Marquette University, Milwaukee(WI), USA


2. Pełnione funkcje w instytucjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
Functions performed in institutions on a national and international level

 • Komisja Europejska, expert for ETV (Environmental Technology Verification) Technical Groups
 • IGWT (International Society of Commodity Science and Technology) – członek zarządu;
 • Komisja Nauk Towaroznawczych/Nauk o Jakości przy Oddziale PAN w Poznaniu; członek
 • Członek Komitetu Naukowego czasopism naukowych: Sustainability, Studia Commercialia Bratislavensia, Nauki Inżynierskie i Technologie,  Towary i rynki,
 • Członek Editorial Advisory Board czasopism: International Journal of Economic Practices and Theories, Logistyka odzysku,
 • Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore 13/B5-Scienze merceologiche; ekspert zagraniczny
 • Członek: PTT (Polskie Towarzystwo Towaroznawcze), PTCh (Polskie Towarzystwo Chemiczne), Stowarzyszenie TOP500 Innovators

3. Prowadzone zajęcia dydaktyczne / Lectures and classes
Wykład z:
- Towaroznawstwa Artykułów Przemysłowych
- Inżynierii materiałowej
- Ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
- Systemów zagospodarowania odpadów
- Polityki ekologicznej Unii Europejskiej
- Ekologii przemysłowej

4. Charakterystyka działalności naukowo - badawczej
Characteristics of scientific - research
· ocena oddziaływań wyrobów na środowisko (ocena wpływu i interpretacja cyklu zycia - LCA, ISO 14040)
· etykietowanie środowiskowe wyrobów (Ekolabeling, normy ISO 14020)
· aktywne opakowania (regulatory atmosfery w opakowaniach, pochłaniacze tlenu)
· biodegradowalne nanokompozyty
· problematyka zagospodarowania odpadów w świetle norm ISO 14000
· recykling tworzyw sztucznych
· włączanie aspektów środowiskowych do normalizacji wyrobów
· relacje projektowanie-produkcja-ochrona środowiska
· powiązanie ekologii z innowacjami
· ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie ekologii

5. Dorobek naukowy dostępny jest tutaj
Scientific achievements are available here

Wybrane publikacje / Selected publications

Zestawienie publikacji w czasopismach indeksowanych JRC (od 2014 roku) / List of publications in JRC indexed journals (since 2014):

1. Magdalena Muradin, Zenon Foltynowicz, Potential for Producing Biogas from Agricultural Waste in Rural Plants in Poland
Sustainability
2014, 6, 5065-5074.

2. Bogdan Czajka, Zenon Foltynowicz, Leszek Wachowski, A Study of Influence of Selected Transition Metals on the Solid State Reactivity in a Fe-KClO4 Mixture, Central European Journal of Energetic Materials 06/2014 11(2):271-283.

3. Wojciechowska Patrycja, Foltynowicz Zenon, Nowicki Marek. Synthesis and Characterization of Modified Cellulose Acetate Propionate Nanocomposites via Sol-Gel Process / -  Spectroscopy –an International Journal 2013 nr 2013 - s.1-8.

4. Wojciechowska Patrycja, Foltynowicz Zenon, Nowicki Marek, Cellulose acetate butyrate nanocomposites synthesized via sol gel method
Polimery 2013 nr 7-8, s.543-549.

5. Akesson Dan, Foltynowicz Zenon, Christeen Jonas, Skrifvars Mikael, Products obtained from decomposition of glass fiber-reinforced composites using microwave pyrolysis , Polimery 2013 nr 7-8 -. s. 543-549.

6. Foltynowicz Z, Gwiazdowska D, Rodewald D, Nowaczyk A, Filipiak M. Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 91-96; http://fibtex.lodz.pl/artykul994.html

7. Dan Åkesson, Ramesh Krishnamoorthi, Zenon Foltynowicz, Jonas Christéen, Adib Kalantar, Mikael Skrifvars, Glass Fibres Recovered by Microwave Pyrolysis as a Reinforcement for Polypropylene, Polymers & Polymer Composites, Vol. 21, No. 6, 2013.

8. Foltynowicz Zenon, Akesson Dan, Christeen Jonas, Skrifvars Mikael, Microwave pyrolysis as a method of recycling glass fibre from used blades of wind turbines, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2012, 17, 1136-1142.

9. P. Wojciechowska, A. Heimowska, Z. Foltynowicz, M. Rutkowska, Degradability of organic-inorganic cellulose acetate butyrate hybrids in seawater
Polish Journal of Chemical Technology, 13(2) 2011  29-34P. Wojciechowska Z. Foltynowicz, Syntehesis of organic –inorganic hybrids based on cellulose acetate butyrate, Polimery  2009 nr 11-12 (54) s. 845-848.

10. Z. Foltynowicz, A.  Lewandowska, Z. Wawrzynkiewicz, A. Noskowiak,.  Adaptiation of ecoinvent database to Polish conditions - A case of wood production in forest International Journal of Life Cycle Assessment .13(4), 2008, s. 319-327.

11.  Z. Foltynowicz, E. Frydrych, S. Kowalak, E. Janiszewska. Oxygen Scavengers for Packing System Based on Zeolite Adsorbed Organic Compounds. Studies in Surface Science and Catalysis, 170, 2007, s.1597.
12.  M. Kozak , L. Domka, Z. Foltynowicz, P. Jakubiak, S. Jurga, Badania strukturalne nanokompozytów polietylenu z modyfikowanym bentonitem. Przemysł Chemiczny, 8-9/85, 2006, s. 840-843.

13. A. Lewandowska, Z. Foltynowicz, A. Podleśny. Comparative LCA of Industrial Objects. Part 1: LCA Data Quality Assurance-Sensitivity Analysis and Pedigree Matrix..  International Journal of Life Cycle Assessment, 9(2), 2004, s. 86-89.

14. A. Lewandowska, Z. Foltynowicz .Comparative LCA of Industrial Objects. Part II – Case  study for chosen industrial pumps. International Journal of Life Cycle Assessment,  9(3), 2004, s.180-186.

15. A. Lewandowska, Z. Foltynowicz. New Direction of Development in Environmental Life Cycle Assessment. Polish Journal  of Environmental Studies, 3(5), 2004, s. 463-466.


Rozdziały w monografii / Chapters in monographs:

1. Foltynowicz Zenon, Stróżyk Katarzyna, Europa bez odpadów, w Kompleksowe Zarzadzanie Gospodarką Odpadami, Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Manczarskiego,  Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2015, s. 25-36, ISBN: 978-83-89696-87-8

2. Pietras P., Foltynowicz Z., Maciejewski H., Fiedorow R., The Effect of the Modification of Silica-Gelatin Hybrid Systems on The Properties of Some Paper Products In: Materials science and engineering. Volume 2. Physiochemical Concepts, Properties, and Treatments;  Zaikov G. E.,  Haghi A. K., Kłodzińska E., (Eds.) Apple Academic Press, Toronto, New Jersey; CRC Press, a member of Taylor & Francis Group,  Chapter 5,  pp.77 – 93, 2014

3. Zenon Foltynowicz, Product innovation management via patent Landscape, in. Commodity Science in Research and Practice - Innovations in product development and packaging, ed. A. Cholewa Wójcik, A. Kawecka, Polish Society of Commodity Science, Cracow, 2014, 19-31, ISBN: 978-83-938909-2-7.

4. Foltynowicz Zenon, Golinski Tomasz, Szulczewska - Remi Aleksandra, Research Commercialization – from Idea to Profit In: Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Trade, International Business and Tourism, „Application of Knowledge in Process of Business Dynamization in Central Europe“. Bratislava: Publisher Ekonóm, University of Economics in Bratislava, 2014, pp. 124-134, ISBN 978-80-225-399-1.

5. Zenon Foltynowicz, Marta Mancewicz, Anna Lewandowska, Emilia Den Boer. Ocena wybranych aspektów ekologicznych (LCA) różnych modeli gospodarki odpadami dla Kalisza,  W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. / pod red. P. Manczarskiego, Poznań - Stare Jabłonki : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013,  S. 283-306. ISBN: 978-83-89696-46-0.

6. Andrzej Sobolak, Emilia Den Boer, Zenon Foltynowicz, Odpady wytwarza gospodarstwo domowe a nie mieszkaniec - analiza porównawcza różnych modeli naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. / pod red. P. Manczarskiego  Poznań - Stare Jabłonki : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013,  S. 323-342. ISBN: 978-83-89696-46-0.

7.  Joanna Witczak, Zenon Foltynowicz, Przyczyny i skutki powstawania odpadów żywnościowych. W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. / pod red. P. Manczarskiego  Poznań - Stare Jabłonki : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2013, s. 691-708, ISBN: 978-83-89696-46-0.

8. Jakub Wienskowski, Zenon Foltynowicz, Co wynika z przepisów reach dla recyklerów?  What do the reach rules mean for recyclers? W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. T. 1. / pod red. T. Marcinkowskiego,  Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011,  s. 275-294., ISBN: 978-8389696-84-3.

9. Joanna Witczak, Zenon Foltynowicz, Czy istnieje problem odpadów żywnościowych? Does the problem of food waste really exist? W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. T. 1. / pod red. T. Marcinkowskiego,  Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011,  s. 295-308, ISBN: 978-8389696-84-3.

10. Marta Mancewicz, Zenon Foltynowicz, Podobieństwa i różnice w gospodarce odpadami komunalnymi miast partnerskich cz.1. Preston-Anglia i Kalisz-Polska. Similarities and differences in municipal waste management between twin towns part 1. Preston-England and Kalisz-Polska, W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. Integrated waste management. T. 1. / pod red. T. Marcinkowskiego,  Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011,  s. 211-229., ISBN: 978-8389696-84-3.

11. Zenon Foltynowicz, Marta Mancewicz, Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i Holandii na przykładzie związku komunalnego gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zakładu unieszkodliwiania odpadów "Orli staw" w Prażuchach Nowych - Kalisz oraz zakładu unieszkodliwiania odpadów HVC S.A. w Alkmaar - Heerghugowaard. Tytuł angielski: Comparasion of municipal waste management systems in Poland and the Netherlands - 4 case studies  W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami : integrated waste management / Red. T. Marcinkowski,  Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2009, S. 317-328, ISBN: 978-83-89696-72-X.

12. Zenon Foltynowicz, Tomasz P. Alankiewicz, Gospodarka odpadami w świetle wytycznych planów gospodarki odpadami, Tytuł angielskiWaste management systems in the light of directions of waste managements plans,  W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami : integrated waste management / Red. T. Marcinkowski,  Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2009, S. 153-164, , ISBN: 978-83-89696-72-X.

13. Zenon Foltynowicz, Renata Kaps,  Rozwój polskiego systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych a doświadczenia austriackie, Tytuł angielski: Development of the Polish system for plastic waste management vs. experiences in Austria,  W: Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami : integrated waste management / Red. T. Marcinkowski,  Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2009, S. 153-164, ISBN: 978-83-89696-72-X.

PATENTY (od 2000 roku) / Patents (since 2000)

1. Z. Foltynowicz, B. Marciniec, Nowe allilosilany oraz sposób otrzymywania allilosilanów, Patent PL 178759, 06. 12. 1999, WUP 06/2000

2. Z. Foltynowicz, B. Marciniec,Nowe allilosilany oraz sposób otrzymywania allilosilanów, Patent PL 178759, 30.06.2000, WUP 06/2000

3. Z. Foltynowicz, B. Marciniec,1-(metylo,alkoksysililo)-1-alkeny oraz sposób otrzymywania 1-(metylo, alkoksysililo)-1-alkenów. Patent PL 178758,  30.06.2000, WUP 06/2000.

4. Z. Foltynowicz, B. Marciniec,  Nowe 1-(metylo,etoksysililo)-1-alkeny oraz sposób otrzymy wania 1-(metylo, etoksysililo)-1-alkenów,

Patent PL 179892,  30.11.2000, WUP 11/2000

5. B.Marciniec, Z. Foltynowicz,Sposób otrzymywania propylotrichlorosilan, Patent PL 185355,  2003

6. Z. Foltynowicz,  A. Korzeniowski, A. Choroszko,Sposób chemicznej degradacji  politereftalanu etylenu,Patent  PL 186715, 31.07.2003.

7. B. Marciniec, Z. Foltynowicz,  Chęciński, Sposób otrzymywania propylotrichlorosilanu, Patent PL 185355, 30.04.2003.

8. Z.Foltynowicz, W. Urbaniak, Sposób otrzymywania nanocząsteczek metali zdyspergowanych w matrycy nieorganicznej, Patent PL 190289, 30.11.2005.

9. Z. Foltynowicz, W. Kozak, W. Urbaniak,Adsorbent tlenu oraz sposób wytwarzania adsorbentu tlenu.Patent PL 193082 (31.01.2007)

10. W. Urbaniak, Z. Foltynowicz, Sposób kontrolowanej regulacji chłonności plastyfikatorów przez mineralne napełniacze tworzyw sztucznych, 

Patent PL 201091(2009)

11. W. Urbaniak, Z. Foltynowicz, Sposób kontrolowanej regulacji chłonności plastyfikatorów przez mineralne napełniacze tworzyw sztucznych, Patent  PL 200429 (2009)

12. P. Wojciechowska, Z. Foltynowicz, Nanokompozyty polimerowe na bazie pochodnych celulozy i sposób ich wytwarzania    Patent  PL 209829 (2011)

13. E. Frydrych, S. Kowalak, Z. Foltynowicz, Niemetaliczny pochłaniacz tlenu, Patent PL 215298; 2013-04-25

 

Zgłoszenie patentowe / Patent Application

A.  krajowe

1. B. Czajka, L. Wachowski, Z. Foltynowicz, Sposób wytwarzania mieszaniny wysokokalorycznej, P.388055 (2009)

2. Z. Foltynowicz, W. Kozak, J. Stoińska, M. Urbańska, Nanożelazowy pochłaniacz tlenu, P.393511 (2010)

3. Z. Foltynowicz, W. Kozak, J. Stoińska, M. Urbańska, Pochłaniacz tlenu na bazie żelaza domieszkowanego borem, P.393512 (2010)

4. Z. Foltynowicz, W. Kozak, J. Stoińska, M. Urbańska, K. Muc, K.Kublicka Nanokompozytowy pochłaniacz tlenu, P.397499 (2011)

5. Foltynowicz Z., Urbaniak W., Piszczek K., Marks D., Zajchowski S., Tomaszewska J., "Sposób recyklingu włókna szklanego z kompozytów polimerowo-szklanych", zgłoszenie pat. P.403316 (27.03.2013);

6. Foltynowicz Z., Urbaniak W., Piszczek K., Marks D., Zajchowski S., Tomaszewska J., "Modyfikowane włókno szklane i  sposób jego otrzymywania", zgłoszenie pat. P.403318 (27.03.2013);

 

B. międzynarodowe

1. Z. Foltynowicz, W. Kozak, J. Stoińska, M. Urbańska, K. Muc, K.Kublicka, Nanoiron based oxygen scavengers
PCT/PL2011/050055 (2011);

2. Nanoiron-based oxygen scavengers A1 / Foltynowicz Zenon, Kozak Wojciech, Stoińska Joanna, Zawadzka Marta, Urbańska Marta, Muc Karol, Forysiak Anna, Kublicka Katarzyna. - Genewa : , WO2012091587A1, 2012; WO2012091587A4 (05.07.2012)

3. Foltynowicz Zenon, Kozak Wojciech. Nanoiron based oxygen scavengers Japan / - Tokio : , 2013 Japonia, nr 100088616; JP2014506301-W

4. Nanoiron-based oxygen scavengers EPO / Foltynowicz Zenon, Kozak Wojciech, Stoińska Joanna, Urbańska Marta, Muc Karol, Dominiak Anna, Kublicka Katarzyna. - Monachium : , 2013. 11819028.9-1353; EP2658666A1

5. Nanoiron-based oxygen scavengers Israel / Foltynowicz Zenon, Kozak Wojciech. - Tel-Aviv : , 2013, nr 227146

6. Nanoiron-based oxygen scavengers USA / Foltynowicz Zenon, Kozak Wojciech, Stoińska Joanna, Urbańska Marta, Muc Karol, Dominiak Anna, Kublicka Katarzyna. - Alexandria : , 2013 USA, 2013, zgłoszenie nr 13977486.; numer publikacji US2014004232A17. Promotorstwo doktorantów / Doctorates' promoter
 1. Sławomir Kempka "Uwarunkowania systemu logistycznego w procesach zaopatrzenia wojska" 2003 (recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Wasylko AON oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski AE Poznań)
 2. Anna Lewandowska "Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych" 2004 (recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos Politechnika Poznańska oraz prof. dr hab. Bogdan Sojkin AE Poznań)
 3. Wojciech Kozak "Kompozyty żelazo / silikon jako pochłaniacze tlenu w opakowaniach produktów spożywczych" 2005 (recenzenci: dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, prof. nadzw. AE Kraków oraz prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski AE
 4. Kinga Besser-Reguła "Zapach jako determinanta wyboru w procesie zakupu wykładzin" 2005 (recenzenci: Maciej Urbaniak dr hab. prof. nadzw. Uniwersytet Łódzki orazdr hab. Ryszard Cierpiszewski AE Poznań)
 5. Patrycja Jakubiak "Wpływ modyfikacji nanokompozytów na bazie pochodnych celulozy na ich właściwości użytkowe" 2008 (recenzenci: dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, prof. nadzw. UAM oraz dr hab. Ryszard Cierpiszewski AE Poznań)
 6. Emilia Frydrych "Towaroznawcze aspekty pochłaniaczy tlenu na bazie sit molekularnych i wybranych substancji organicznych" 2008 (recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Fiedorow UAM oraz prof. dr hab. Florian Domka AE Poznań)
 7. Renata Kaps "Comparative environmental evalution of plastic waste managment at national level on example of polish and austrian systems" 2009 (recenzenci: prof. zw. dr hab. Ryszard Zieliński AE Poznań oraz dr hab. inż. Marek Kozłowski prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej)
 8. Tomasz Alankiewicz "Skuteczność funkcjonowania gospodarki odpadami na przykładzie jednostek samorządowych województwa poznańskiego" 2009 (recenzenci: dr hab. Andrzej Mizgajski prof. nadzw. UAM oraz prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski UEP)
 9. Marta Mancewicz "Ekologiczne i ekonomiczno-społeczne aspekty modyfikacji systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Kaliszu" 2013 (recenzentki: dr hab. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Joanna Kulczycka Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN)
 10. Dorota Rodewald,  "Ocena trwałości mikrobiologicznej preparatów kosmetycznych w opakowaniach polimerowych modyfikowanych nanosrebrem", 2014 (recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot, prof. zw. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz prof. dr hab. Marian Sułek, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
 11. Julia Maria Gościańska-Łowińska, "Postrzeganie efektywności energetycznej jako projakościowego wyróżnika gospodarstw rolnych na  terenie Wielkopolski", 2015 (recenzenci: dr hab. inż. Marta Gollinger-Tarajko, prof. nadzw. UEK Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie oraz dr hab. inż. Katarzyna Ewa Wybieralska, prof. nadzw. UEP
 12. Goliński, T., Uwarunkowania wdrożenia innowacyjnej technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii na terenach cennych przyrodniczo, 2016 (recenzenci: dr hab. B. Borycka , UTH Radom, prof. dr hab. W. Poczta, UP Poznan)
8. Promotorstwo magistrantów
List of diploma theses can be downloaded here
Spis prac magisterskich i innych prof. dr hab. Zenona Foltynowicza można pobrać tutaj.