Zarzadzanie jakością produktów” to specjalność, która pozwala przede wszystkim łączyć wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi. Program specjalności umożliwia studentom pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania jakością produktów – zarówno od strony procesowej jak i produktowej. Poruszana problematyka obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu systemowego zarządzania jakością, zarządzania procesowego, międzynarodowych standardów dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301), zarządzania sytuacjami kryzysowymi, społecznej odpowiedzialności biznesu, technik doskonalenia procesów produkcyjnych, wspomagania informatycznego oraz konsumenckiej oceny produktów i zachowań uczestników rynku. Programy oraz formy prowadzenia zajęć zapewniają przygotowanie studentów do pełnienia funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i wykonawczych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i rozwojem znormalizowanych systemów zarządzania. Szczególny nacisk położono na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta oraz praktyczne aspekty zarządzania – case studies z przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.

 

Wiedza i umiejętności

Absolwent specjalności zarządzanie jakością produktów nabywa umiejętności:

 • z zakresu zarządzania procesami, logistyką i dystrybucją oraz systemami produkcyjnymi, jest przygotowany do proponowania nowych rozwiązań, zastosowania nowych metod i oceny ich efektywności z wykorzystaniem technologii informacyjnych,
 • mapowania, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji,
 • zastosowania systemowego podejścia do zarządzania, w tym planowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych, w tym w jednostkach administracji publicznej,
 • wykorzystania m.in. metod i technik wspomagających zarządzanie jakością, narzędzi pomiaru satysfakcji klienta,
 • wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • zarządzania produktem i praktycznego weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i wymaganiami klientów,
 • pracy zespołowej, delegowania zadań i skutecznego ich egzekwowania w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

 • przedmioty specjalnościowe
  wybrane przedmioty: Konsumencka ocena produktów, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Techniki doskonalenia procesów produkcyjnych, Marketing na rynku B2B,
 • przedmioty kierunkowe
  wybrane przedmioty: Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie produktem, Zarządzanie projektem, Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie wiedzą społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Profil absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Absolwent, poza umiejętnościami z zakresu zarządzania procesami, kapitałem i zasobami rzeczowymi, logistyką i dystrybucją oraz systemami produkcyjnymi, jest przygotowany do proponowania nowych rozwiązań, zastosowania nowych metod i oceny ich efektywności z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Potrafi planować i realizować zadania związane ze wszystkimi elementami systemów zarządzania, pozwalających na pełnienie roli bezpośrednio odpowiedzialnych za kierowanie wydziałami, procesami dotyczącymi kształtowania jakości wyrobów.

Zapotrzebowanie rynku pracy uzasadnia kształcenie specjalistów z tego zakresu, a perspektywy zawodowe koncentrują się na eksponowanych stanowiskach w newralgicznych obszarach działalności przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych (m.in. produkcja, zaopatrzenie, logistyka, obsługa klienta i sprzedaż). Studia na specjalności zarządzanie jakością produktów, co potwierdza praktyka gospodarcza, są konieczne zarówno w okresie dynamicznego rozwoju, jak i kryzysu gospodarczego.

Absolwenci specjalności są przygotowani do:

 • koordynacji, na szczeblu kierownictwa, organizacji prac w zakresie różnych systemów zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz pracy zespołowej,
 • doskonalenia procesów produkcyjnych dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod i technik wspomagających zarządzanie jakością,
 • zapewniania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych.