Specjalność inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa  jest jedynym tego typu programem kształcenia w polskich wyższych uczelniach ekonomicznych. Cechą charakterystyczną specjalności jest nowoczesność programu, jego unikatowość oraz prestiż. Wszyscy nauczyciele akademiccy wykładający na specjalności posiadają doświadczenie zdobyte w praktyce gospodarczej. Na specjalności studenci "zmuszani" są do kreatywności, prowadzenia dużej liczby projektów. Nabyte na specjalności kompetencje i umiejętności pozwalają na szybkie i łatwe przejście z etapu studiowania do etapu pracy zawodowej.


Wiedza i umiejętności

Program specjalności skoncentrowany jest zwłaszcza na kształtowaniu wiedzy i umiejętności studentów w zakresie przygotowania do działalności w sektorze finansowym przez:

 • przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku finansowego,

 • nabycie umiejętności oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw na podstawie analiz strategicznych i fundamentalnych,

 • nauczenie budowy i zarządzania długoterminową strategią finansowania rozwoju przedsiębiorstw, portfelem inwestycyjnym w ramach funduszy inwestycyjnych, strategii upublicznienia spółki (przygotowanie prospektu emisyjnego, strategia emisji i określania ceny emisyjnej, systemy gwarantowania emisji itp.),

 • poznanie funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego (banki, fundusze, agencje, regulatory),

 • kształtowanie zdolności stosowania instrumentów terminowych do zabezpieczania inwestycji kapitałowych,

 • przygotowanie do przeprowadzania procesów fuzji, przejęć i konsolidacji, procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw,

 • zdobycie wiedzy do przeprowadzania analiz i doradztwa inwestycyjnego w ramach asset management, due diligence, oceny projektów inwestycyjnych.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Program studiów opiera się na trzech podstawowych blokach tematycznych:

 • rynek kapitałowy
  wybrane przedmioty: Makroekonomia, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Internet na rynku kapitałowym, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami inwestycyjnym,

 • strategie finansowe przedsiębiorstwa
  wybrane przedmioty: Analiza finansowa, Zarządzanie przedsięwzięciami, Prywatyzacja i wycena przedsiębiorstw, Metody ilościowe w zarządzaniu kapitałami, Podatki i strategie podatkowe,

 • inwestowanie na rynku kapitałowym
  wybrane przedmioty: Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego, Analiza fundamentalna, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Fuzje i przejęcia, Relacje inwestorskie.

Profil absolwenta

Na specjalności kształci się kandydatów do obsługi rynku finansowego, zwłaszcza kapitałowego w ramach takich instytucji, jak:

 • banki i domy inwestycyjne,

 • biura maklerskie,

 • fundusze inwestycyjne,

 • fundusze emerytalne,

 • agencje ratingowe,

 • firmy doradcze i consultingowe w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego,

 • instytucje regulujące rynek kapitałowy (Komisji Nadzoru Finansowego, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, itp.).