Educating for 34 434 days
Aktualności

Dodatkowe zajęcia dla studentów - trwałość projektu

Studentów kierunku towaroznawstwo oraz jakość i rozwój produktu (dawniej towaroznawstwo – studia 7- i 3-semestralne) zapraszamy ze skorzystania z następujących dodatkowych form wsparcia:


  • wizyty studyjne (dla studentów pierwszego i drugiego stopnia),
  • trening z metodykiem (dla studentów pierwszego i drugiego stopnia),
  • praca w zespołach projektowych (dla studentów pierwszego i drugiego stopnia),
  • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości (dla studentów drugiego stopnia).

Zajęcia te były realizowane dla uczestników projektu „Menedżer ds. zarządzania i zapewniania jakości oraz bezpieczeństwa produktów” POWR.03.01.00-00-K331/15 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  i zgodnie z zasadą trwałości projektu będą dostępne dla studentów przez okres  dwóch lat od zakończenia projektu. Zainteresowanych studentów uczestnictwem w w/w zajęciach zapraszamy do kontaktu z dr inż. Bogdanem Pachołkiem (kierownikiem merytorycznym projektu).