Koszt uczestnictwa: 4.300 złotych.


Czas trwania studiów

Studia trwają 3 semestry i obejmują okres od października 2018r. do lutego 2020r.

Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty/niedziele.


Terminy wnoszenia opłat za studia:

W przypadku płatności:

Jednorazowej do dnia 31 października 2018r.,

W trzech ratach:

- I rata 2000 PLN płatna do dnia 31 października 2018r.,
- II rata 1300 PLN płatna do dnia 28 lutego 2019r.,
- III rata 1000 PLN płatna do dnia 31 października 2019r.
W dziewięciu ratach:
- I rata 900 PLN płatna do dnia 31 października 2018r.,

- II rata 900 PLN płatna do dnia 30 listopada 2018r.,

- III rata 500 PLN płatna do dnia 31 grudnia 2018r.,

- IV rata 400 PLN płatna do dnia 28 lutego 2019r.,

- V rata 400 PLN płatna do dnia 31 marca 2019r.,

- VI rata 300 PLN płatna do dnia 30 kwietnia 2019r.,

- VII rata 300 PLN płatna do dnia 31 października 2019r.,

- VIII rata 300 PLN płatna do dnia 30 listopada 2019r.,

- IX rata 300 PLN płatna do dnia 31 grudnia 2019r.


Kryteria kwalifikowania kandydatów:

  • ukończone studia kierunkowe II stopnia;
  • ukończone studia niekierunkowe oraz ukończone studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem;
  • ukończone studia niekierunkowe, jeżeli w programie studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych ujęte były treści nauczanego przedmiotu (tzw. kwalifikacje zbliżone do wymagań przedmiotowych);
  • studenci studiów II stopnia (w szczególności kierunków ekonomicznych).
Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wpłaty prosimy dokonywać na przydzielone indywidualne konta bankowe z zaznaczeniem Podyplomowe studium pedagogiczne (I edycja)


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce złożenia dokumentów

Siedziba Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr:
ul. Powstańców Wlkp. 16
budynek Collegium Altum, XV piętro, pok. 1520

Adres korespondencyjny:
Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem: Studia Podyplomowe Pedagogiczne (edycja I)

Dokumenty można dostarczyć do Siedziby Katedry lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny.


Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.


Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.