VI edycja studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami IT" będzie realizowana w roku akademickim 2020/2021. Studia trwają dwa semestry.


Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zaplanowano na 7 listopada 2020 roku.


Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu - najczęściej tylko w soboty i niedziele. Zjazdy w piątek planowane są jeden lub dwa razy w ciągu trwania studiów.

 

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face) lub konieczności ograniczenia takich zajęć, zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość  - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną.


Gwarancja satysfakcji! Możesz w każdej chwili zrezygnować ze studiowania, a my zwrócimy Ci pieniądze za niewykorzystane zajęcia i usługi dodatkowe oferowane w ramach studiów (licząc od kolejnego miesiąca w stosunku do daty złożenia deklaracji zakończenia studiów).


Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

7.290 zł w przypadku płatności jednorazowej;


7.400 zł w przypadku płatności w 2 ratach;

7.600 zł w przypadku płatności w 4 ratach

1) Płatność jednorazowa 7.290 zł:

- płatna do dnia 4 listopada 2020r.


2) Płatność w dwóch równych ratach po 3.700 zł każda:

- I rata płatna do dnia 4 listopada 2020r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2021r.


3) Płatność w czterech równych ratach po 1.900 zł każda:

- I rata płatna do dnia 4 listopada 2020r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2020r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2021r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2021r.

 

Cena zawiera wszystkie opłaty, w tym opłaty za egzaminy PRINCE2® Foundation oraz AgilePM® i wydanie certyfikatów. Jeśli uczestnik studiów posiada już jeden lub oba certyfikaty może zostać zwolniony z egzaminu i części czesnego, która przypada na opłatę egzaminacyjną. Należy taką sytuację zgłosić u kierownika SP, niezależnie od złożenia aplikacji w systemie rekrutacyjnym.


Słuchacze SP "Zarządzanie projektami IT" mają prawo podjąć równolegle SP "Zarządzanie relacjami z klientami CRM" w specjalnej cenie 1.290 złotych (rabat 3.000 złotych - cena regularna 4.290 złotych). Płatność jednorazowa do 7 listopada 2020 roku. Szczegóły dotyczące współdzielonego programu w zakładce Program studiów.


O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty na VI edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami IT


Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513   

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

  

Reaktywacja studiów:
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.