Program prowadzonych w języku angielskim studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" opracowany został na podstawie kwalifikacji zawodowej z rachunkowości zarządczej instytutu CIMA (the CIMA Qualification Framework).

Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze szerokorozumianych finansów przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA oparta jest na trzech filarach odpowiadającym trzem obszarom wiedzy.:

  • Przedsiębiorstwo - Enterprise Pillar - Jak formułować i skutecznie wdrażać strategię? – wiedzy jak funkcjonuje przedsiębiorstwo,
  • Efektywność - Performance Pillar - Jak finanse pomagają formułować i skutecznie wdrażać strategię? - wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i rachunkowości zarządczej,
  • Finanse - Financial Pillar - Jak przygotowywać i interpretować sprawozdania finansowe jako podstawę podejmowania decyzji? - wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.

Trudność wypełniających każdy filar treści jest stopniowana według poziomów. Treści te są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Tematyka jest szeroka – obejmuje poza finansami wiele innych przydatnych obszarów wiedzy.

Program studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" pokrywa się z sylabusem CIMA z poziomu CIMA Advanced Diploma in Management Accounting – tzw. poziomu zarządczego.

Słuchacze studiów uzyskują zwolnienia z egzaminów E2, P2, F2, których zaliczenie jest niezbędne w procesie uzyskiwania kwalifikacji CIMA. Część zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych realizowanych będzie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej dedykowanej studiom podyplomowym "CIMA Finance Leadership – Management Level". Słuchacze otrzymają też komplet książek z poziomu operacyjnego wydawnictwa Kaplan Publishing https://kaplanpublishing.co.uk/cima

Celem studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" jest przekazanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej przystąpienie do egzaminu CIMA/CGMA "Management Case Study" (słuchacze studiów podyplomowych zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej). W programie studiów przewidzianych jest 48h warsztatów (Management Case Study Exam Workshop) przygotowujących do egzaminu CIMA/CGMA "Management Case Study". Harmonogram zajęć jest dopasowany do terminów egzaminów CIMA/CGMA "Management Case Study". Absolwenci studiów oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, mają zatem szansę zdobycia dodatkowo dyplomu CIMA Advanced Diploma in Management Accounting.

Absolwent studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" powinien posiadać wiedzę i kompetencje w zakresie przygotowywania sprawozdania na poziomie grupy kapitałowej, podejmowania decyzji o cenach i produktach, jak opierać decyzje na solidnych podstawach analitycznych, jak również zarządzać projektami i relacjami z otoczeniem przedsiębiorstwa.

Studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level będą na materiałach dydaktycznych przygotowanych w języku angielskim.

 

Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" w większości realizowane będą zdalnie w trybie asynchronicznym (bez jednoczesnego udziału tutora) – za pośrednictwem platformy e-learningowej, z której uczestnik studiów będzie mógł korzystać w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Pozostałe zajęcia odbywać się będą w trybie synchronicznym (z jednoczesnym udziałem tutora), w wybrane weekendy (nie częściej niż raz w miesiącu). Część zajęć w trybie synchronicznym zostanie przeprowadzona w formule tradycyjnej - w formie jednodniowych zjazdów w siedzibie Uczelni, część natomiast zdalnie (w formie wideokonferencji Zoom). Podkreślić należy, że zajęcia prowadzone w Uczelni również będą transmitowane na żywo (live streaming) i możliwy będzie zdalny udział w tych zajęciach - za pomocą środków komunikacji elektronicznej z salą wykładową. Z tego względu uczestnictwo w studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level"  nie wiąże się z koniecznością przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu - udział w tych studiach może zostać zrealizowany całkowicie w sposób zdalny.

Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia w trybie synchronicznym zostaną przeprowadzone wyłącznie zdalnie, bez możliwości przyjazdu do siedziby Uczelni.

 

Studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level" adresowane są przede wszystkim do osób, które są zainteresowane zdobyciem kwalifikacji CIMA na tzw. poziomie zarządczym Advanced Diploma in Management Accounting. Słuchacze zaliczając przedmioty w toku studiów uzyskują zwolnienie z egzaminów E2, P2, F2 i są przygotowywani do zdawania egzaminu CIMA/CGMA "Management Case Study".

Uczestnikami studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" mogą zostać absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (poziom licencjata lub równorzędny), którzy posiadają CIMA Diploma in Management Accounting (posiadają kwalifikację CIMA na poziomie operacyjnym). Uczestnicy studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level"  powinni swobodnie komunikować się w języku angielskim.