Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie Słuchaczy do podjęcia pracy związanej z pomocą publiczną i/lub funduszami unijnymi, a także pogłębienie wiedzy, podwyższenie kompetencji oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania związane z pomocą publiczną. Studia podyplomowe „Pomoc publiczna” pozwolą Słuchaczom na zdobycie unikalnej, aktualnej i kompleksowej wiedzy na temat systemu pomocy publicznej w Polsce, a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wnioskowania o środki pomocowe oraz ich prawidłowego rozliczania.


Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), zainteresowane tematyką pomocy publicznej. Studia podyplomowe „Pomoc publiczna” skierowane są w szczególności do osób zatrudnionych w jednostkach wykonujących zadania związane z pomocą publiczną i/lub funduszami unijnymi. Oferta skierowana jest również do osób pracujących lub planujących podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych będących beneficjentami pomocy publicznej (przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, administracja publiczna szczebla rządowego i samorządowego).


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem
pozytywnym z poniższych przedmiotów:


1. Dopuszczalność i przesłanki pomocy publicznej

2. Czynne i bierne formy pomocy publicznej

3. Rodzaje pomocy publicznej