L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1

Zasada rzetelnego i jasnego obrazu według stanowiska KSR

2

2

Niektóre zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych według stanowiska KSR

2

3

Inwentaryzacja zapasów według stanowiska KSR

4

4

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja według KSR 7

8

5

Środki trwałe według KSR 11

18

6

Leasing, najem i dzierżawa zgodnie z KSR 5

18

7

Utrata wartości zgodnie z KSR 4

10

8

Rozrachunki według stanowiska KSR

8

9

Ustalenie kosztu wytworzenia zgodnie z KSR 13

8

10

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe zgodnie z KSR 6

14

11

Umowy deweloperskie zgodnie z KSR 8

4

12

Niezakończone usługi budowlane zgodnie z KSR 3

8

13

Podatek dochodowy zgodnie z KSR 2

12

14

Sprawozdanie z działalności zgodnie z KSR 9

4

15

Rachunek przepływów pieniężnych zgodnie z KSR 1

16

16

Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID -19 według rekomendacji KSR

2

17

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi zgodnie z KSR 10

4

18

Działalność rolnicza według KSR 12

8

19

Ujęcie transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych według stanowiska KSR

4

20

Inne stanowiska KSR

4

 

Łącznie:

158