Cel studiów:

Uwarunkowania zarządzania w oświacie i gospodarki finansowej placówek oświatowych wynikają z jednej strony z ich formy organizacyjno-prawnej, jaką najczęściej jest jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, oraz konieczności przestrzegania zasad finansów publicznych, a z drugiej strony – z obowiązujących w nich przepisów oświatowych i specyfiki realizowanych zadań. Okoliczności te przesądziły o sprofilowaniu problematyki zarządzania w tych właśnie placówkach i uwzględnieniu szczególnej roli, jaką w tym procesie odgrywa kadra zarządzająca.

Studia skierowane są do dyrektorów, wicedyrektorów i kierowników placówek oświatowych oraz osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk. Ich celem jest doskonalenie wiedzy i podniesienie kompetencji uczestników studiów w zakresie organizacji i zarządzania placówką oświatową, jej gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości, prowadzenia odpowiedzialnej polityki kadrowej i płacowej oraz budowania relacji z otoczeniem w sposób optymalny, przy zachowaniu dbałości o jakość procesu dydaktycznego i wychowawczego.


Świadectwo ukończenia studiów stanowi podstawę spełnienia warunku określonego w §1 ust. 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 poz. 1587 ze zm.).


Program studiów wyróżnia szerokie ujęcie aspektów gospodarki finansowej placówki oświatowej, w tym jej samodzielności, roli i odpowiedzialności formalno-prawnej dyrektora w tym zakresie oraz mierzenia i oceny efektywności podejmowanych działań.

Wiedza i umiejętności są przekazywane w ramach pięciu modułów tematycznych: 

Moduł 1. Zarządzanie placówką oświatową, 56h

Moduł 2. Źródła finansowania oraz zasady gospodarowania środkami placówki oświatowej, 52h

Moduł 3. Polityka kadrowa i płace w oświacie, 28h

Moduł 4. Odpowiedzialność dyrektora i organu prowadzącego, 24h

Moduł 5. Komunikowanie placówki oświatowej, 16h


Studia adresowane są do osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych lub przygotowujących się do objęcia takich stanowisk. 


Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość.