Cel studiów:


Przekazanie słuchaczom aktualnego zestawu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania pracą i zasobami ludzkimi, niezbędnego w warunkach globalizacji gospodarki, europeizacji rynku pracy oraz nowych uwarunkowań konkurencyjności na rynku lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów: 

- uzyska aktualną wiedzę w zakresie prawa pracy, oceny i wartości kapitału ludzkiego,

- poszerzy swoją wiedzę z zakresu rynku i stosunku pracy,

- nabędzie umiejętności do analizy typowych sytuacji z zakresu prawa pracy oraz generalnie umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi w zakresie kształtowania stosunków pracy,

- uzyska umiejętność analizowania zachowań ludzkich, motywowania, wykorzystania zachowań do budowy zespołów ludzkich oraz przeprowadzania zmian personalnych związanych z wdrażaniem technicznych innowacji. 

- stanie się kompetentny w zakresie budowania strategii rozwoju zasobów ludzkich i koordynacji jej z fazą rozwoju organizacji. Koordynacji zjawisk społecznych kształtowania i uczestniczenia w wykorzystywaniu work-life-balance.Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla organizacji, pracowników pionów kadrowych (zarządzania zasobami ludzkimi) oraz osób, pragnących zdobyć nową specjalność zawodową. Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci uczelni wyższych.