Pracownicy Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Ośrodka Statystyki Małych Obszarów Urzędu Statystycznego w Poznaniu - dr Marcin Szymkowiak oraz dr Maciej Beręsewicz,  wzięli udział w opracowaniu metody szacowania liczby cudzoziemców w Polsce w latach 2015-2016 na podstawie źródeł administracyjnych w ramach projektu pt. Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy w ujęciu regionalnym. Praca miała na celu zaproponowanie metody szacunku zasobu cudzoziemców przebywających w Polsce czasowo według ich cech demograficzno-społecznych, kraju poprzedniego zamieszkania, kraju obywatelstwa, statusu na rynku pracy oraz poziomu wykształcenia – na poziomie Polski ogółem, województw, regionów (NUTS 2) oraz podregionów (NUTS 3) według klasyfikacji NUTS 2016.
 
Podjęta w projekcie tematyka jest pierwszym w Polsce syntetycznym opracowaniem podejścia do szacowania liczby cudzoziemców w Polsce (części rejestrowanej i nierejestrowanej) z wykorzystaniem metody capture-recapture oraz źródeł administracyjnych. 
 
Praca badawcza została zrealizowana pod kierownictwem dyrektor Doroty Szałtys (Departament Badań Demograficznych GUS) oraz w ramach projektu „Statystyka dla polityki spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-­2020 oraz programowania i monitorowania polityki spójności po 2020 roku”
 
Szczegóły dotyczące metody oraz uzyskanych wyników można znaleźć w raporcie końcowym i załącznikach, które znajdują się na stronie:

Uzyskane w projekcie wyniki będą wygłoszone przez dr Macieja Beręsewicza i dr Marcina Szymkowiaka podczas 62 Międzynarodowego Kongresu Statystycznego, który odbędzie się w 2019 roku w Malezji