Decyzją Rektora z dn. 13.10.2015, pan prof. Marian Matłoka otrzymał Nagrodę Indywidualną I stopnia "za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2014/2015, udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych". Natomiast "za osiągnięcia organizacyjne w roku akad. 2014/2015 – za wzorową realizację zadania zajęcia dodatkowe z matematyki dla studentów UEP w projekcie Kadry dla Gospodarki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu" pan profesor otrzymał Nagrodę Indywidualną III stopnia.