Za poprawne funkcjonowanie Systemu odpowiadają władze Wydziału, w szczególności Dziekan oraz Prodziekan. Bezpośrednią kontrolę i sprawdzanie poziomu jakości kształcenia przeprowadzają kierownicy katedr wchodzących w skład Wydziału, w porozumieniu z Dziekanem. Szczegółowe wytyczne dla tego procesu przygotowuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (w pracach Komisji biorą udział przedstawiciele studentów oraz praktyki gospodarczej). Ona też odpowiada za weryfikację realizacji tych wytycznych.


Podstawowymi narzędziami do zapewnienia poprawnego systemu weryfikacji jakości kształcenia są hospitacje prowadzone na zajęciach oraz ankiety, wypełniane przez studentów pod koniec zajęć dydaktycznych w danym okresie czasu (z reguły semestralnie). Hospitacje są przeprowadzane przez wyznaczonych pracowników Wydziału zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wyniki hospitacji i ankiet są omawiane całościowo na forum Rady Wydziału oraz służą do personalnej oceny pracowników i prowadzonych przez nich zajęć.


Procedury oceny pracowników i zajęć są podstawą późniejszej modyfikacji treści programowych oraz sposobu przeprowadzania zajęć. Korekty proponowane jako ewentualne działania naprawcze mogą także skutkować innymi działaniami, takimi jak podjęcie współpracy z innymi pracownikami w ramach poszukiwania lepszej oferty dydaktycznej, zastosowanie nowych metod dydaktycznych, współpraca z przedstawicielami praktyki gospodarczej, itp.