Po przygotowaniu placu budowy - zamontowaniu ogrodzenia i zorganizowaniu  zaplecza budowy, Wykonawca przystąpił do robót rozbiórkowych – rozebrany został parterowy budynek portierni oraz częściowo nawierzchnia placu. Konieczne było również usunięcie kilku drzew i krzewów z terenu budowy. Po zakończeniu inwestycji zasadzone zostaną nasadzenia rekompensacyjne.

Odbyło się 8 Rady Budowy w obecności przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora Zastępczego i przedstawicieli UEP. 

Obecnie szósty tydzień trwają prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych.

Ściany szczelinowe to konstrukcja żelbetowa, która wygradza wykop pod kondygnacje podziemne na całym obwodzie budynku. Taka technologia wykonania robót jest podyktowana trudnymi warunkami gruntowo - wodnymi na działce objętej inwestycją.

Zostały wykonane tzw. „murki prowadzące” dla ścian szczelinowych po całym obwodzie budynku.

Następnie wykop pogłębiany jest się pomiędzy murkami prowadzącymi aż do głębokości 12,70 - 15,70 m. W powstałe szczeliny opuszczane jest przygotowane zbrojenie, całość wypełniana jest wodoszczelną mieszanką betonową. Ściana szczelinowa powstaje w około 2,5 m sekcjach, betonowanych w ściśle określonej kolejności.

Zakończenie tego etapu robot planowane jest na koniec listopada 2012 roku. Do końca 2012 roku wykonana zostanie gruba na 90 cm żelbetowa płyta fundamentowa, na której posadowiony zostanie budynek, w wykopie na głębokości ok. 8,00 m (dwie kondygnacje garażu podziemnego).