Trwają prace nad Rankingiem Pracowników i Katedr UEP. Będzie on miał zmienioną formułę w porównaniu z Ankietą Strategiczną, która do 2016 roku była elementem realizacji Strategii UEP.


Najbliższa ocena obejmie osiągnięcia za lata 2016-2017. Zmiana formuły rankingu wynika z przyjęcia trzech założeń. Po pierwsze, powiązanie punktacji z istniejącymi na Uczelni bazami danych. W związku z tym, pracownicy nie będą musieli wypełniać dodatkowych ankiet. Po drugie, do systemu punktacji włączone zostaną wyniki studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych i po trzecie, do oceny ogólnej dodane zostaną punkty za aktywność organizacyjną na rzecz Uczelni. 


Nowy ranking będzie odzwierciedleniem priorytetów strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w tym szczególnie umiędzynarodowienia oraz podniesienia jakości badań naukowych i dydaktyki. Ogłoszenie wyników rankingu planowane jest podczas Dnia UEP 17 maja br.