Absolwentka AE w Poznaniu, specjalności Ubezpieczenia Gospodarcze oraz studiów doktoranckich tejże uczelni. Laureatka nagród za pracę magisterską i doktorską. Od 2006 r. asystent w Katedrze Ubezpieczeń, a od 2007 r. adiunkt w tejże Katedrze. Główny wykonawca w projektach badawczych, w tym w projekcie "Internet w zakładach ubezpieczeń działających na polskim rynku ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia e-commerce dla funkcji zbytu" oraz w projekcie "Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce". Absolwentka praktyk zagranicznych (2001 i 2002) w Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG (Hamburg). Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu wykorzystania internetu w działalności ubezpieczeniowej oraz ubezpieczeń rolnych.

Zakres badań naukowych:
 • Ubezpieczenia rolne 
 • Zagadnienia związane z wykorzystywaniem internetu w działalności zakładów ubezpieczeń na rynku UE. W szczególności badania obejmują wykorzystanie internetu jako narzędzia dystrybucji ubezpieczeń.
Wybrane publikacje:
 • M. Kaczała, Pośrednicy ubezpieczeniowi, [w:] Pośrednictwo finansowe w Polsce, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Warszawa, CeDeWu, 2009, s. 243-288.
 • M. Kaczała, Czynniki wpływające na powodzenie sprzedaży ubezpieczeń przez internet,[w:] Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna (AE) we Wrocławiu, 2008, s. 139-146 .
 • M. Kaczała, K. Łyskawa, Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka przyrodniczego, [w:] Gospodarka i finanse, Poznań : Wydaw. AE, 2008,. s. 123-145.
 • M. Kaczała, Zagrożenia w działalności producenta rolnego a zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ubezpieczeniach dotowanych upraw i zwierząt gospodarskich, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” - wydanie specjalne: Biblioteka Ubezpieczeniowa "Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce" - Polska Izba Ubezpieczeń, 2008. s. 20-36.
 • M. Kaczała, K. Łyskawa, Skuteczne ubezpieczenia w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, cz. 1: Identyfikacja zagrożeń w działalności producenta rolnego i wskazania dla rynku ubezpieczeniowego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008 nr 1/2 - Polska Izba Ubezpieczeń, s. 36-43.
 • M. Kaczała, K. Łyskawa, System zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008 nr 5/6 - Warszawa : Polska Izba Ubezpieczeń, s. 12-23.
 • M. Kaczała, K. Łyskawa, Ubezpieczenia dotowane upraw jako szczególna forma finansowania skutków realizacji zagrożeń w rolnictwie w Polsce, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2008 nr 3/4 - Warszawa : Polska Izba Ubezpieczeń, s. 13-27.
 • M. Kaczała, E-ubezpieczenia, w: Elektroniczna gospodarka w Polsce - Raport 2007 r., M. Kraska (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.
 • M. Kaczała, Internet jako instrument dystrybucji ubezpieczeń, Warszawa : Fundacja "Warta", 2006, ss. 346.
 • M. Kaczała, Dystrybucja ubezpieczeń przez Internet - możliwości i zakres wykorzystania w Polsce, Prawo Asekuracyjne 2005 nr 4(45).
 • M. Kaczała, Modele internetowe a wsparcie klienta w procesie zakupu ubezpieczenia, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1088, t.1., Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 242-251.
 • M. Kaczała, Internet w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji, Poznań : Akademia Ekonomiczna (AE) w Poznaniu - Katedra Ubezpieczeń, 2004., rozdz. 1.1, 1.2, 1.3, r. 2, r.3.
 • M. Kaczała, Warunki kształtowania polityki dystrybucji w zakładzie ubezpieczeń, Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, T. Sangowski (red.), Zeszyt Naukowy AE w Poznaniu nr 46, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 190 – 211.
 • M. Ratajczak, Dystrybucja ubezpieczeń przez Internet, Fundacja "Warta", Warszawa 2001.