Kodeks środowiska naukowego marketingu został przyjęty uchwałą Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu w dniu 21 grudnia 2019 roku, po wcześniejszych konsultacjach z Radą Naukową PNTM. 

Kodeks określa zasady i wartości, jakimi kierują się przedstawiciele polskiego środowiska naukowego, reprezentujący marketing jako obszar swoich zainteresowań naukowo-badawczych.

Kodeks służy wszystkim pracownikom reprezentującym środowisko naukowe marketingu, zawiera podstawowe zasady i wartości, pozwala im w zrozumieniu ich roli oraz formułowanych wobec nich oczekiwań. Wskazuje miejsce, jakie marketing zajmuje w świecie nauki, określa ramy prowadzenia badań naukowych, wspiera upowszechnianie wiedzy oraz kształcenie przyszłych pokoleń, zarówno pracowników naukowych, jak i praktyków życia społecznego i gospodarczego, zajmujących się problematyką marketingu.

Przedstawiciele środowiska naukowego marketingu działają zgodnie z uniwersalnymi zasadami i wartościami etycznymi świata nauki oraz kierują się dobrymi praktykami w badaniach naukowych, promocji uzyskiwanych rezultatów i popularyzacji wiedzy.