Rekrutacja na najbliższą edycję zostanie uruchomiona w maju.


Cena studiów: 4500 zł.


Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. 

Wysokośc zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych. Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjeciu na studia, terminie iuszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.


Dokumenty aplikacyjne:

  • wniosek o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
  • odpis lub poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Kształcenia Ustawicznego uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dwie średnie koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydukować po aplikacji on-line.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem!


Miejsce składania dokumentów:


okumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Rachunkowości w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).


Sekretariat Katedry Rachunkowości

osobiście
ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 11.00-15.00
listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość i Podatki


Piła

listownie

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

ul. Niepodległości 2

64-920 Piła

osobiście

Sekretaiat Wyższej Szkoły Biznesu w PileUwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.