Biografia
 • doktor habilitowany nauk społecznych - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • doktor nauk ekonomicznych – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 • magister ekonomii – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Pełnione funkcje
 • opiekun grupy dziekańskiej I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Zarządzania
 • członek Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Zarządzania na rok akadem. 2017/2018
 • członek Komisji ds. Analizy Finansowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Problematyka badawcza
 • analiza finansowa
 • analiza strategiczna
 • projektowanie i wdrażanie strategii
 • controlling
 • pomiar i zarządzanie dokonaniami
 • benchmarking
 • wycena
 • koszt kapitału
 • zarządzanie ryzykiem

Dydaktyka
 • analiza finansowa
 • analiza ekonomiczna
 • analiza strategiczna
 • controlling
 • controlling ryzyka
 • pomiar dokonań
 • benchmarking
 • metody oceny upadłości przedsiębiorstw
 • ekonomia i marketing w sporcie

Nagrody

 • 2020 - nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2019 – za monografię pt.: „Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej”, wyd. CeDeWu
 • 2017 - nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017 - za monografie pt. "Zielony controlling i finanse. Studium przypadków"  
 • 2013 r. medal brązowy za wieloletnią służbę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2008 - nominacja do studenckiej nagrody: Złota Kreda w kategorii student friendly m.in. w 2008 roku.
 • 2008 - nagroda Rektora US za projekt badawczy, Współautor “Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2007
 • Dyplomy uznania za przeprowadzenie wykładów otwartych m.in. w ramach Akademii Młodych

Współpraca z praktyką gospodarczą
 • Od 2010 działalność doradcza w zakresie tworzenia strategii i pomiaru i zarządzania osiągnięciami jak np. Balanced Scorecard
 • Działania operacyjne jako członka TNOiK O/Szczecin
 • Członek Polsko-Chińskiego Stowarzyszenia Współpracy Naukowo-Gospodarczej Pomorze Zachodnie - Guangdong
 • 2010-2012 - prowadzenie zajęć z przedmiotu controlling ryzyka na studiach podyplomowych Controlling realizowanych w ramach projektu: „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – Studia Podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.
 • 2008-2010 - jako wykonawca w projekcie prof. Teresy Lubińskiej „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V „Dobre rządzenie” Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1.„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” (Analiza jednostek samorządu terytorialnego, współpraca przy konstruowaniu budżetu zadaniowego)

Hobby
Różne

Ważniejsze publikacje
 • 2015 współautor książki pt. „Studia przypadków z ochrony zdrowia”, [red. I. Rudawska, E. Urbańczyk], Szczecin 2015
 • 2015 współautor książki pt. „Sprawozdania finansowe i ich analiza”, [red. W. Gos], SKwP, Warszawa 2015
 • 2009 współautor książki pt. „Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa” [red. W. Skoczylas], SKwP, Warszawa 2009
 • 2007 współautor książki pt. „Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa” [red. W. Skoczylas], PWE, Warszawa 2007
Od 2002 jest autorem ponad 50 artykułów w języku polskim i angielskim z dziedziny analizy ekonomicznej, pomiaru dokonań, zarządzania wartością przedsiębiorstwa i zarządzania ryzykiem.