Praktyka w Zarządzaniu. Organizacja staży i praktycznych form kształcenia dla studentów UEP 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                                    

UWAGA 

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez dra Sławomira Palickiego w dniu 22/03/2015 odbędzie się w sali 108C

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez prof. Jana Fazlagića w dniu 29/03 (Uwaga zmiana godziny rozpoczęcia na 10:00) odbędzie się w sali 108C

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez dr Gabrielę Roszyk-Kowalską w dniu 11/04 odbędzie się w sali 108C 

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez dr Kamilę Malewską w dniu 11/04 odbędzie się w sali 918Altum

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez prof. Jana Fazlagića w dniu 12/04 odbędzie się w sali 108C

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez dr Kamilę Malewską w dniu 18/04 odbędzie się w sali 918Altum

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez prof. Jana Fazlagića w dniu 19/04 odbędzie się w sali 108C


Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez prof. Jana Fazlagića w dniu 25/04 (Uwaga zmiana godziny rozpoczęcia na 10:00) odbędzie się w sali 004C

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez dr Kamilę Malewską w dniu 25/04 odbędzie się w sali 918Altum

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez dr Gabrielę Roszyk-Kowalską w dniu 25/04 odbędzie się w sali 108CSzkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez prof. Jana Fazlagića w dniu 06/06 (Uwaga zmiana godziny rozpoczęcia na 10:00) odbędzie się w sali 108C

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez prof. Jana Fazlagića w dniu 07/06 odbędzie się w sali 108C

Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez dra Sławomira Palickiego w dniu 06/06/2015 odbędzie się w sali 918 Altum
Szkolenie z miękkich kompetencji prowadzone przez dr Gabrielę Roszyk-Kowalską w dniu 12/06/2015 odbędzie się w sali 108CKreatywność w biznesie i życiu osobistym

Dr hab. Jan Fazlagić

Szkolenie będzie dotyczyć tematyki związanej z kreatywnością. Uczestnicy znajdą odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak m.in: czy można doskonalić kreatywność? Jak nauczać kreatywności? Czy ludzie dzielą się na kreatywnych i nie-kreatywnych? Jak mierzyć kreatywność. Poruszone zostaną także zagadnienia wpływu kreatywności na skuteczność realizacji celów życiowych. Szkolenie będzie miało formę warsztatową oraz dyskusyjną. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą mieli lepsza orientację w zagadnieniach związanych z rozwojem potencjału osobistego oraz zarządzaniem w biznesie.

 

 

Miękkie kompetencje klientów i specjalistów na rynku nieruchomości

Dr Sławomir Palicki

Celem szkolenia jest rozpoznanie zasad funkcjonowania rynku mieszkaniowego w kontekście stosowanych przez specjalistów ds. nieruchomości technik z zakresu psychologii sprzedaży, negocjacji i manipulacji klientem. W ramach szkolenia omówione zostaną:

-       zasady funkcjonowania i specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych,

-       mechanizmy rynkowe sprzyjające powstawaniu "pułapek na klientów",  

-       psychologia sprzedaży i sposoby manipulowania klientami na rynku mieszkaniowym,

-       analiza technik ataku i obrony w trakcie negocjacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Szkolenie pozwoli słuchaczom należycie przygotować się do potencjalnego zakupu mieszkania, zrozumieć i dostrzec pułapki rynku nieruchomości mieszkaniowych i... uodpornić się na liczne mechanizmy sterowania klientem.

 

 

Psychologiczne i organizacyjne aspekty kształtowania relacji audytora (zewnętrznego i wewnętrznego) z audytowanymi w jednostce gospodarczej

dr Elżbieta Szczepankiewicz

Każdy z nas będąc pracownikiem firmy w swojej karierze zawodowej będzie w sytuacji, że do firmy przyjdzie audytor lub kontroler z ZUS, US, KNF, NIK czy innego organu nadzoru. W firmach może być również komórka audytu wewnętrznego, która systematycznie ocenia działalność firmy w różnych obszarach.

Jakie prawa i obowiązki mają audytorzy i kontrolerzy? Jakich zachowań możemy od nich oczekiwać? Czy zawody te są wymagają szczególnych umiejętności i kompetencji? Czy możemy wpływać na wyniki audytu lub kontroli?

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom następujących zagadnień:

-       znaczenie etyki w działaniach biegłego rewidenta i audytora wewnętrznego - czyli o czym mówią Kodeksy Etyki i jakie znaczenie ma etyka w zawodach publicznego zaufania,

-       psychologiczne aspekty w pracy audytorów i kontrolerów: umiejętności i kompetencje społeczne a zapewnienie jakości wyników audytu, obiektywizm, bezstronność, niezależność, nieuleganie naciskom ze strony audytowanych, radzenie sobie ze stresem w pracy, 

-       psychologiczne i organizacyjne aspekty kształtowania właściwych relacji pomiędzy audytorami a najwyższym kierownictwem jednostki, kierownikami i pracownikami audytowanych komórek organizacyjnych - czyli o czym mówią standardy audytu a jak wygląda praktyka.

 

Zarządzanie zmianą 

Dr Maja Sajdak

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchacza  z pojęciem zmiany jako immanentną cechą przedsiębiorstwa oraz zdobycie wiedzy związanej z podstawowymi zagadnieniami i problemami dotyczącymi procesu zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. Podczas szkolenia słuchacz będzie miał możliwość nabycia umiejętności niezbędnych do przygotowania przedsiębiorstwa i jego pracowników na proces zmian. Zapozna się także z technikami oswajania zmiany i pokonywania oporu wobec zmian. Interaktywna metoda szkoleniowa z wykorzystaniem case study zapewni słuchaczom nabycie praktycznych umiejętności zarządzania zmianą.

 

Kompetencje kierownicze w procesie zmian organizacyjnych

Dr Gabriela Roszyk-Kowalska

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z istotą i sposobami interpretacji oraz genezy kompetencji kierowniczych oraz przekazanie wiedzy dotyczącej klasycznych i współczesnych poglądów na kompetencje kierownicze w aspekcie zmian organizacyjnych. Dodatkowo przedstawiona zostanie charakterystyka kierownika posiadającego kompetencje kierownicze niezbędne w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem z uwzględnieniem procesu zmian a także zostaną wskazane sposoby doskonalenia kompetencji kierowniczych dla potrzeb zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem w aspekcie zmian organizacyjnych


Doskonalenie umiejętności decyzyjnych

Dr Kamila Malewska

Celem szkolenia będzie pozyskanie przez uczestników warsztatów wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego podejmowania decyzji w szczególności dotyczących identyfikacji, wzmacniania i pobudzania potencjału intuicyjnego decydenta. Poruszone zostaną zagadnienia modeli procesów podejmowania decyzji, uwarunkowań skutecznego procesu decyzyjnego, metod grupowego podejmowania decyzji, roli intuicji w zarządzaniu, a zwłaszcza w procesie podejmowania decyzji (istota i rodzaje intuicji, czynniki ograniczające i pobudzające potencjał intuicyjny, menedżer intuicyjny w organizacji).

 

Techniki negocjacji

Dr Marcin Gołembski

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i prowadzenia negocjacji biznesowych z kontrahentami oraz współpracownikami. Poruszone zostaną zagadnienia wprowadzenia do zagadnienia negocjacji, przygotowania do negocjacji, prowadzenia negocjacji , przeglądu taktyk negocjacyjnych.


Zarządzanie zespołem

Dr Marcin Gołembski

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu: (1)  zasad funkcjonowania zespołów w organizacji, (2) budowania własnych kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi, (3) skutecznej komunikacji z pracownikami, (4) sposobów podnoszenia wydajności i efektywności podwładnych, (5) umiejętności przywódczych, (6) skutecznego budowania systemów motywacyjnych, (7) wartościowania pracy, (8) metod i technik kompleksowej oceny pracowników. Podczas szkolenia zostaną min poruszone zagadnienia zasad i metod budowania zespołów, skutecznego planowania i organizowania pracy zespołu, przewodzenia i motywowania.


Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Dr Marcin Gołembski

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki skutecznej autoprezentacji i profesjonalnie przygotowanych wystąpień publicznych, na co składają się m.in. (1) techniki i metody budowania zaufania i wiarygodności prezentującego w oczach słuchaczy, (2) profesjonalne przygotowanie treści merytorycznej wystąpienia, (3) zasady udzielania wywiadów przed kamerą, (4) zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, (5) sztuka przemawiania, (6) techniki optymalnego wykorzystania przestrzeni, (7) techniki panowania nad słuchaczami, (8) techniki wywierania wpływu.