Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przystąpił do porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii– ogólnopolskiego zrzeszenia przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. 
Celem PACTT jest m.in.: wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk, rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii, współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz wspólne reprezentowanie interesów i celów członków przed organami administracji publicznej, związkami pracodawców oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem.