I. ZASADY OGÓLNE
1.    Kapitał mobilności: na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+,  LLP/Erasmus oraz Erasmus Mundus.
2.    W edycji programu 2018/2019 dopuszcza się ponowne wyjazdy na praktykę z zachowaniem zasady dot. kapitału mobilności.3.    O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
       a. I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), po ukończeniu I roku studiów,
       b. II stopnia (magisterskich),
       c. III stopnia (doktoranckich),
bez względu na posiadane obywatelstwo.
4.    Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę na UEP, kontynuuje opłacanie czesnego na UEP także w okresie odbywania praktyki zawodowej za granicą.
5.    Praktyki mogą być realizowane przez studentów w trakcie trwania studiów (zgodnie z harmonogramem studiów UEP) oraz absolwentów przy zachowaniu zasady, że ich rekrutacja odbędzie się na ostatnim roku studiów. Możliwość odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ obejmuje także absolwentów uczelni, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów. Praktyka zawodowa absolwenta może się odbyć w ciągu jednego roku od obrony pracy dyplomowej (i zakończyć się nie później niż 28.02.2020 r.). Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Wszystkie zasady zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące udziału w programie studentów stosują się również do absolwentów.
6.    Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+, są to: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, była republika Jugosławii, Macedonia.
7.    W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ uczestnicy mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą znajdą samodzielnie lub skorzystać z ofert znajdujących się w Dziale Współpracy z Zagranicą.
8.    Praca wykonywana w ramach praktyki musi odbywać się w  pełnym wymiarze godzin i być zbieżna z profilem studiów studenta/absolwenta.
9.    Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
10.    Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (Erasmus Charter of Higher Education - ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.
11.    Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w programie Erasmus + musi spełniać następujące kryteria formalne:
        a. w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub trzeciego stopnia studiów, lub być absolwentem bezpośrednio po ukończeniu danego stopnia studiów,
        b. w momencie wyjazdu uczestnik musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia.
        c. w trakcie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany oraz musi mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd na praktykę.
12.    Fakt odbycia praktyki w ramach programu Erasmus+ zostanie wpisany w Suplemencie do Dyplomu uczestnika (nie dotyczy absolwentów, którym wystawiono  już Suplement do Dyplomu).13.    Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, naukowe), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na praktyce zagranicznej.
II.    REKRUTACJA
1.    Rekrutacja na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mobilność edycja 2018/2019 rozpocznie się na UEP od dnia 1.04.2019 r. i będzie trwała do wyczerpania środków finansowych.
2.    W związku z ograniczonymi środkami finansowymi zakłada się wypłatę stypendium na wyjazd na praktykę do maksymalnie 90 dni. Możliwe jest wydłużenie czasu trwania praktyki w ramach limitu określonego w punkcie I.1. oraz I.5. Wydłużony pobyt będzie realizowany z grantem zerowym.
3.    Student zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów kwalifikujących na praktykę do DWZZ (pokój 221A).
4.    Okres rozpatrywania dokumentów aplikacyjnych wynosi min. 14 dni kalendarzowych, od momentu złożenia kompletu dokumentów do DWZZ. Przez cały okres rekrutacji należy posiadać status studenta. W okresie od 1 czerwca do 30 września 2019r.  DWZZ zastrzega sobie możliwość rozpatrywania dokumentów do 30 dni kalendarzowych, ze względu na urlopy Wydziałowych Koordynatorów ds. Praktyk. W związku z powyższym zalecane jest aby składać dokumenty z uwzględnieniem w/w terminu.
5.    Dokumenty będące podstawą kwalifikacji:
a.    Formularz aplikacyjny dostępny na stronie: https://outgoing.ue.poznan.pl/, wysłany, wydrukowany, podpisany i zatwierdzony przez Dziekanat oraz Koordynatora Wydziałowego ds. Praktyk,
b.    Zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym będzie realizowana praktyka (jedno z poniżej wymienionych):
- zaświadczenie od lektora UEP lub lektora z innej ukończonej uczelni wyższej poświadczające poziom językowy  B2 z danego języka,
- zaliczenie testu z danego języka w poprzednich edycjach Erasmusa w UEP,
- posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),
- przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, świadczącego, że student zrealizował częściowe studia w danym języku obcym,
- posiadanie matury międzynarodowej zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),
- ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),
- posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),
- osoby, które studiują w UEP na specjalnościach anglojęzycznych są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego.
Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:
Język angielski:
1.      LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4
2.     TELC B2 Business English Purposes
3.     Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher
4.     Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE),
5.     Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE),
6.     Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0
7.     Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
       a.      paper based test, od 550 punktów
       b.      computer based test, od 213 punktów
       c.      internet based test, od 80 punktów
Język francuski    Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1
Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2
Język hiszpański            Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2
TELC Español B2
Język niemiecki ogólny:
1.      Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
2.      Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
3.      Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
4.        Test Deutsch als Fremdsprache Stufe 4 (TestDaF Stufe 4)
5.      Deutsches Sprachdiplom II (DSD) (poziom C1)
Język niemiecki ekonomiczny – Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD)
c.    Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility), zatwierdzone przez instytucję przyjmującą na  praktykę.
III.    KWALIFIKACJA NA PRAKTYKI
1.    Organem kwalifikującym na wyjazdy na praktykę jest komisja kwalifikacyjna, którą tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą oraz pracownik DWZZ zajmujący się programem Erasmus+  - praktyki w UEP. Studentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Organem odwoławczym jest Rektor.
2.    Kwalifikacja odbywa się na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydatów do wyczerpania miejsc i środków.
IV.    REALIZACJA WYJAZDU I WSPARCIE FINANSOWE
1.    Pobyt praktykanta ze stypendium w instytucji przyjmującej może trwać od 60 dni do 90 dni oraz musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 01.04.2019r. do 28.02.2020r.
2.    Termin odbywania praktyki:
a.    W przypadku studentów, zaleca się by okresem realizacji praktyki był okres wakacyjny, po ukończeniu semestru. Pobyt na praktyce w trakcie roku akademickiego wiąże się z koniecznością uzyskania zgody dziekana na wyjazd – przyznanie studentowi Indywidualnej Organizacji Zajęć- przed rozpoczęciem praktyk. Praktyka powinna zakończyć się do dnia 28.02.2020r.
b.    W przypadku absolwentów jest to termin dowolny pod warunkiem zakończenia praktyki do dnia 28.02.2020r.
c.    Czas spędzony na praktyce w programie Erasmus + nie może się pokrywać z czasem odbywania studiów w programie Erasmus +.
3.    Każdy uczestnik zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+  przed wyjazdem jest zobowiązany:
a.    zaliczyć semestr poprzedzający realizację praktyki (w przypadku wyjazdu absolwenckiego obronić pracę dyplomową),
b.    uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility),
c.    złożyć w dziekanacie i DWZZ inne wymagane przed wyjazdem dokumenty (podanie do Dziekana o wyjazd na praktykę (dot. studentów), potwierdzenie dopełnienia wszystkich zobowiązań wobec dziekanatu, oświadczenie o ubezpieczeniu),
d.    podpisać umowę finansową pomiędzy praktykantem  a Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
4.    Dopuszcza się wyjazdy studentów/absolwentów na praktykę bez stypendium, tzw. wyjazd z dofinansowaniem zerowym z funduszy UE – program Erasmus + lub dofinansowanie z funduszy UE – program Erasmus + połączone z dofinansowaniem zerowym. W takim przypadku zasady kwalifikacji i uczestnictwa w programie są takie same jak przy wyjazdach ze stypendium.
5.    Przed wyjazdem każdy praktykant zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi legalizacji pobytu i legalnego zatrudnienia w krajach, do których udaje się na praktykę w ramach programu Erasmus +. Ze względu na ograniczone możliwości udzielenia wsparcia logistycznego w odniesieniu do zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia związanego z realizacją praktyki, uprasza się uczestników o samodzielne poszukiwanie informacji dotyczących wyżej wymienionych kwestii oraz o kontakt z instytucjami/przedsiębiorstwami.
6.    Każdy uczestnik programu Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ (karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje TYLKO część świadczeń związanych z leczeniem). Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują podstawowe pakiety ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i assistance. Kwota ubezpieczenia zależy między innymi od sumy ubezpieczenia, wieku uczestnika i od okresu trwania praktyki.
7.    Finansowanie wyjazdu na praktykę odbywa się na zasadach określonych w dokumencie Zasady finansowania wyjazdów na praktyki w programie Erasmus+ studentów/ absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w edycji 2018/2019 z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2018-1-PL01-KA103-047787 UEP  może zdecydować o wypłaceniu uczestnikowi części należnego stypendium w wysokości połowy należnej stawki miesięcznej dopiero po powrocie uczestnika z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez uczestnika wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.
8.    Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zakwalifikowane na wyjazd na praktykę studencką  w programie Erasmus+ 2018/2019, z potwierdzonym przez UEP prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu zakwalifikowania się, otrzymają stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus+ z budżetu PO WER (zwiększone o 200 EUR tj. ok. 846 zł miesięcznie). Wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+.
9.    Osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe. Przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Osoba starająca się o dodatkowe wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami powinna uzasadnić prośbę o wsparcie finansowe w specjalnym formularzu wniosku. Student, któremu przyznano dofinansowanie jest zobowiązany do złożenia zapotrzebowania przed wyjazdem na UEP (szczegółowe  informacje w DWZZ po przyznaniu dofinansowania).
10.    Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów do Działu Współpracy z Zagranicą w terminie 14 dni od daty zakończenia praktyki.
11.    Wymagane dokumenty będące podstawą do rozliczenia praktyki:
a.    Learning Agreement for Traineeships - porozumienie o programie praktyk (Section to be completed after the mobility).
b.    Certificate of Attendance – wypełnione na papierze firmowym przez  instytucję przyjmująca, podpisaną przez upoważnioną osobę i/lub ze stemplem instytucji.
c.    Sprawozdanie uczestnika z praktyki przesłane w wersji elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za praktyki Erasmus + w DWZZ.
d.    Wypełnienie ankiety on-line (Mobility Tool).
e.    Wypełniony drugi test biegłości językowej (OLS).
12.    DWZZ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. kwalifikacji i realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus + w trakcie trwania programu. Student zobowiązany jest zapoznać się z założeniami programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę internetową DWZZ, gdzie są zamieszczane i aktualizowane informacje o programie.

Zasady zatwierdzone przez:
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP
Prorektor ds. Edukacji i Studentów prof. dr hab inż.  Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP